Voorwaarden voor deelname en privacyverklaring

Voor de deelname of het winnen van het prijzenspel hoeft u niets te kopen en ook niets te betalen. Dat verhoogt ook uw winstkansen niet.

1. Voorwerp

 1. Deze voorwaarden voor deelname en privacyverklaring regelen de deelname aan het prijzenspel van ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter (in het vervolg ABUS genoemd) van de deelnemers en het verzamelen en gebruik van de door de deelnemers geregistreerde of meegedeelde gegevens.
 2. Met de deelname aan het prijzenspel accepteren de deelnemers deze voorwaarden voor deelname en garanderen dat hun bijdragen voldoen aan de in de voorwaarden opgestelde regels.

2. Voorwaarden voor deelname aan het prijzenspel

 1. Ieder prijzenspel begint en eindigt op de in de bijdrage genoemde data en tijd Midden-Europese tijd (MET).
 2. Gerechtigd tot deelname zijn wereldwijd alle personen die op het tijdstip van de deelname de volwassen leeftijd volgens het op hun woonplaats geldende recht hebben bereikt. Hiervan uitgesloten zijn medewerkers van ABUS en medewerkers van samenwerkingspartners die meewerken of meewerkten aan het opzetten of afwikkelen van het prijzenspel. Bovendien zijn personen die hun woonplaats hebben in Cuba, Noord-Korea, Soedan, Irak, Iran, Syrië uitgesloten van deelname.
 3. In de periode van het prijzenspel wordt onder de deelnemers de aangekondigde prijs verloot. Vanaf het tijdstip van de deelname wordt tot het einde van de periode bij het prijzenspel rekening gehouden met de deelnemer. Met deelnemers die binnen het prijzenspel reeds een prijs hebben gewonnen wordt bij hetzelfde prijzenspel geen rekening meer gehouden.
 4. De bijdrage van de deelnemer aan het prijzenspel bestaat erin dat de deelnemer zich bij de aankondiging van het prijzenspel beschreven bijdrage registreert met zijn e-mailadres en een korte verklaring afgeeft (bijvoorbeeld een commentaar over het genoemde thema).
 5. De winnaars van het prijzenspel worden door een jury geselecteerd. De besluitvorming van de jury is definitief en bindend.

3. Gebruiksrechten, vrijstelling en verantwoordelijkheid

 1. ABUS is niet verplicht om de door de deelnemers beschikbaar gestelde inhouden (bijvoorbeeld foto's, teksten etc.) te publiceren en te controleren op potentiële schending van rechten van derden. ABUS heeft echter het recht om inhouden te weigeren, in het bijzonder als deze volgens een schatting van ABUS in strijd zijn met het recht, de goede zeden schenden of op een andere wijze in strijd zijn met de bedrijfsbeginselen van ABUS. Met het uploaden van inhouden volgens de bovengenoemde criteria, verklaren de deelnemers, dat de inhouden vrij zijn van rechten van derden, dus dat de inhouden ofwel van henzelf zijn of dat de auteur en de op de foto's afgebeelde personen hiervoor toestemming hebben gegeven. De deelnemers vrijwaren ABUS en zijn medewerkers, partners, reclamebureaus etc. die meewerken of meegewerkt hebben aan het opzetten of afwikkelen van het prijzenspel tegen alle aanspraken van derden die door de door de deelnemers beschikbaar gestelde inhouden zijn ontstaan. Bovendien verklaren de deelnemers zich bereid ABUS in redelijkheid bij de verdediging tegen deze aanspraken te ondersteunen.
 2. De deelnemers gaan ermee akkoord dat de in verband met het prijzenspel en de uitloting, afwikkeling en presentatie van de deelnemersbijdragen ingediende materialen (onder openbaarmaking van de naam van de deelnemers) door ABUS in zowel online- als offlinemedia (bijvoorbeeld gedrukte media) wordt gebruikt, verwerkt en op andere wijze aan derden publiekelijk toegankelijk worden gemaakt. Voor deze doeleinden mag ABUS bovendien de ingediende materialen bewerken en indien dat nodig is aan derden gebruiksrechten hieraan verlenen. Dit verlenen van rechten vindt zonder betaling en zonder beperking in ruimte, inhoud en tijd plaats. De publicatie van inhouden vormt geen indicatie dat de betreffende deelnemer gewonnen heeft.

4. Afwikkeling

 1. Een uitbetaling van de prijs in contant geld, in materiële waarde, het inruilen of overdracht op andere personen is niet mogelijk. De deelnemer kan de prijs afwijzen. In dit geval wordt de prijs aan de eerstvolgende deelnemer in de volgorde van winnaars verstrekt. De overhandiging van de prijzen wordt individueel met de betreffende deelnemer afgestemd.
 2. De deelnemers worden op tijd per e-mail aan het aangegeven e-mailadres van de winsten op de hoogte gebracht en verzocht om dit te bevestigen.
 3. Als de deelnemer de acceptatie van de prijs niet binnen een termijn van 4 weken bevestigd, komt de prijs te vervallen. Indien de contactgegevens onjuist blijken (bijv. ongeldig e-mailadres), is ABUS niet verplicht om de juiste adressen op te zoeken. De nadelen die ontstaan uit het opgeven van foute contactgegevens zijn ten laste van de deelnemer.

5. Uitsluiting van garantie

 1. ABUS Security Center GmbH & Co. KG wijst erop dat de beschikbaarheid en de werking van het prijzenspel niet kan worden gegarandeerd. Het prijzenspel kan omwille van persoonlijke omstandigheden of noodzaak worden beëindigd of verwijderd, zonder dat hieruit claims van de deelnemers jegens ABUS ontstaan.
 2. Hiertoe kunnen technische problemen, veranderingen van de regels of besluiten door platforms als Facebook behoren in het geval dat het prijzenspel op of in verband met deze worden georganiseerd.

6. Aansprakelijkheid

 1. Voor een aansprakelijkheid van ABUS op schadevergoeding gelden ongeacht de overige wettelijke voorwaarden voor aanspraken op grond van dit artikel 6 de volgende aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen.
 2. ABUS is onbeperkt aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
 3. Bovendien is ABUS eveneens aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen (verplichtingen, die bij schending het doel van de overeenkomst in gevaar brengen) en voor de schending van verplichtingen, die een correcte uitvoering van het prijzenspel mogelijk maken en op wiens naleving de contractspartner redelijkerwijze kan vertrouwen. In dit geval is ABUS slechts aansprakelijk voor de voorzienbare, voor het contract typische schade. ABUS is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de bovengenoemde verplichtingen.
 4. De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij de schending van leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na het geven van een kwaliteitsgarantie voor een product en bij opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft onverminderd van kracht.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van ABUS is uitgesloten of beperkt, is dit eveneens van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en uitvoeringsassistenten van ABUS.

7. Privacyverklaring

 1. ABUS verzamelt en gebruikt de gegevens van de deelnemers voor de duur van het prijzenspel (zie 2.1) ten behoeve van de uitvoering en de afwikkeling van het prijzenspel slechts in zoverre als dat wettelijk toegestaan is of de deelnemers daarin hebben ingewilligd.
 2. De volgende gegevens worden door ABUS van de deelnemers verzameld voor de organisatie, uitvoering en afwikkeling van het prijzenspel: e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens een door de deelnemer vindt op vrijwillige basis plaats.
 3. De deelnemers kunnen te allen tijde schriftelijk of in tekstvorm van ABUS informatie eisen over welke persoonsgebonden gegevens in het kader van het prijzenspel bij ABUS zijn opgeslagen, kunnen de correctie en het wissen van de gegevens eisen en hun instemming met gebruik van de gegevens herroepen.

8. Overige bepalingen

 1. Op deze voorwaarden voor deelname is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
 2. Als individuele bepalingen in deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.
 3. Deze voorwaarden voor deelname kunnen te allen tijde door ABUS zonder afzonderlijke kennisgeving worden gewijzigd.