Leksykon bezpieczeństwa: Alarm

  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 

 
Instalacja alarmowa Popularne pojęcie dla instalacji zgłoszenia włamania lub instalacji zgłoszenia zagrożenia.
   
Rodzaj alarmu Możliwe są następujące rodzaje alarmów w instalacji alarmowej: alarm wewnętrzny, alarm lokalny, alarm zewnętrzny, alarm cichy.
   
Czujnik alarmu Urządzenie, które w przypadku określonego zdarzenia (np. ruch, rozbicie szyby, wstrząs) wysyła wiadomość do centrali alarmowej.
   
Sygnalizator alarmowy Urządzenie, które nadaje komunikat alarmowy w formie akustycznej (syrena) lub optycznej (migające światło). Również urządzenia wyboru są sygnalizatorami alarmowymi.
   
Strefa alarmowa Za pomocą każdej strefy można monitorować i oddzielnie programować czujnik (radiowo) lub grupę czujników (przewodowo).
   
Centrala alarmowa, centrala Centrala przełączająca całą instalację alarmową, która przetwarza wszystkie informacje, odpowiednio przekazuje dalej i reaguje.
   
Aktywacja, dezaktywacja „Uzbrajanie” centrali alarmowej – po uruchomieniu czujnika włamania (np. po otwarciu drzwi) wysyłany jest alarm; „rozbrojenie” centrali alarmowej powoduje, że po uruchomieniu czujnika włamania nie jest uruchamiany alarm; czujniki zagrożenia są zaprogramowane w inny sposób: Na przykład po wykryciu dymu alarm pojawi się również przy nieaktywnej centrali.  
   
Aktywna ochrona przed włamaniem Sygnalizowana jest sama próba włamania. Jest to możliwe dzięki podzespołom alarmu, które nie tylko łączą najnowocześniejszą technologię radiową ze skutecznym, mechanicznym zabezpieczeniem przed włamaniem (czujniki mechatroniczne), ale równocześnie monitorują wyważanie drzwi lub okna za pomocą innowacyjnej technologii czujników magnetycznych.
   
Zabezpieczenie powłoki zewnętrznej W tym przypadku monitorowane są wszystkie dojścia do obiektu, jak drzwi domu, drzwi tarasu, drzwi do piwnicy, włazy i wszystkie okna; tutaj stosuje się z reguły czujniki otwarcia, czujniki zbicia szyby oraz radiowe zabezpieczenie okna – pobyt w budynku jest możliwy przy uaktywnionej instalacji alarmowej.
   
Syrena zewnętrzna Nadajnik sygnału dla obszaru zewnętrznego, z reguły w formie sygnalizatora łączonego (syrena + migające światło).
   
AWAG (urządzenie wybierania numeru telefonicznego) Automatyczne urządzenie wybierania numeru i zapowiedzi: Sygnalizator alarmowy do przesyłania wiadomości głosowych.
   
AWUG (urządzenie wybierania numeru telefonicznego) Automatyczne urządzenie wybierania numeru i przekazywania: Sygnalizator alarmowy do przesyłania protokołów cyfrowych (central alarmowych).
   
Użytkownik Różnym użytkownikom instalacji alarmowej (np. właścicielom, najemcom) można przyporządkować oddzielne uprawnienia i kody użytkownika.
   
Prowadzenie użytkownika Elektronicznie prowadzona pomoc w zakresie obsługi centrali alarmowej.
   
Czujnik ruchu Czujnik, który rozpoznaje osoby na podstawie poruszającego się ciepła (PIR), ultradźwięków (US) lub mikrofal/„radar” (MW).
   
Czujnik ruchu, ignorujący zwierzęta domowe Czujnik ruchu, który ignoruje zwierzęta do określonej masy maksymalnej (np. 30 kg) (w przeciwnym razie: np. fałszywy alarm uruchomiony przez psa).
   
Dwukierunkowa
2-drogowa komunikacja radiowa (2WAY)      
Jednokierunkowo: Podzespoły uzbrajania (np. zdalne sterowanie) i moduły obsługi przekazują jedynie polecenia do centrali alarmowej. Dwukierunkowo: Dodatkowo podzespoły te mogą odbierać komunikaty zwrotne z centrali alarmowej i ze swej strony je analizować (np. poprzez wyświetlacz LED itp.).
   
Klucz chipowy Elektroniczny „klucz” do szybkiego dostępu do budynku bez konieczności wprowadzania kodu.
   
Kodowanie sygnałów radiowych Zapewnia bezpieczną, niemożliwą do manipulacji transmisję sygnałów pomiędzy centralą alarmową i jej podzespołami.
   
Wyświetlacz Pole wyświetlania na centrali alarmowej do obsługi i programowania centrali.
   
Double end of line (DEOL) Wariant okablowania w przypadku przewodowych instalacji alarmowych; również strefy połączone przewodowo Secvest 2WAY/Privest są w ten sposób okablowane.
   
Technologia anten dupleksowych Połączenie dwóch anten celem wykluczenia martwych stref radiowych. Przełącznik (Power Analyzing Switch) rozpoznaje, która z dwóch anten ma lepszy odbiór. Anteny dupleksowe ułatwiają instalację.
   
Przewodowa instalacja alarmowa Instalacja alarmowa, której czujniki są połączone z centralą w sposób przewodowy (stosowanie w nowych budynkach lub dużych budynkach).
   
Czujnik przewodowy,
czujniki okablowane
Czujniki alarmowe i zagrożeń, które są połączone z centralą alarmową za pomocą kabla
   
Strefa przewodowa,
Strefa alarmu przewodowego
Strefa alarmowa, poprzez którą monitorowanych jest jeden lub kilka czujników przewodowych (z reguły poprzez połączenie szeregowe).
   
Instalacja sygnalizująca włamanie,
System zgłaszania włamania
System alarmowy, który rozpoznaje włamanie i uruchamia alarm (w języku potocznym „instalacja alarmowa”).
   
Poszczególna identyfikacja czujników Możliwe dokładne określenie, który czujnik został uaktywniony (patrz też bezprzewodowa strefa alarmowa).
   
Alarmowanie zewnętrzne
(rodzaj alarmu)
Alarm, przy którym reagują wszystkie czujniki sygnału (wewnętrzne + zewnętrzne). Dodatkowo zdarzenie jest przekazywane do centrali alarmowej.
   
Czujnik wstrząsów Te czujniki wykrywają drgania, które powstają podczas prób włamania.
   
Dostęp zdalny/konserwacja zdalna Konserwacja/programowanie centrali alarmowej poprzez komputer osobisty z mieszkania.
   
Bezprzewodowa instalacja alarmowa Instalacja alarmowa, której czujniki są połączone z centralą poprzez radio (bezprzewodowo) (szybka i łatwa instalacja, elastyczność).
   
Bezprzewodowa strefa alarmowa, strefa bezprzewodowa Strefa centrali alarmu bezprzewodowego, poprzez którą identyfikowany i monitorowany jest każdy indywidualny czujnik bezprzewodowy
   
Bezprzewodowy moduł wyświetlacza
(Secvest 2WAY, FTS 96 E)
Pokazuje, który czujnik otwarcia (drzwi, okna itp.) jest otwarty lub zamknięty i informuje o pozostawionym otwartym oknie; również w trybie Stand-Alone (FTS-96 E bez instalacji alarmowej).
   
Element obsługi bezprzewodowej Do wygodnej aktywacji/dezaktywacji centrali, np. w drugim pomieszczeniu (w obszarze wejścia/wyjścia itp.); oprócz tego w przypadku dwukierunkowego elementu obsługi bezprzewodowej Secvest 2WAY może być kontrolowany status.
   
Bezprzewodowe zabezpieczenie okna
FTS 96E
Kombinacja bezprzewodowego zabezpieczenia okna FTS 96 i elektronicznego czujnika alarmu (w połączeniu z Secvest 2WAY).
   
Bezprzewodowe zdalne sterowanie Do wygodnej, niezależnej od lokalizacji aktywacji/dezaktywacji centrali, kontroli stanu, alarmu awaryjnego itp.
   
Radiowy moduł informacyjny
(Secvest 2WAY)
Do montażu w obszarach wejściowych lub dodatkowych pomieszczeniach: Informuje o najważniejszych procesach i stanach centrali alarmowej za pomocą wyświetlacza LED i sygnałów dźwiękowych.
   
Czujnik bezprzewodowy Czujniki alarmowe i zagrożeń, które są połączone z centralą alarmową za pomocą sygnałów radiowych (bezprzewodowo).
   
Radiowy wyłącznik kluczowy Do wygodnej aktywacji/dezaktywacji centrali bez wprowadzania kodu (za pomocą klucza).
   
Zasięg komunikacji radiowej Maks. odległość pomiędzy centralą alarmową i czujnikiem bezprzewodowym, zależy od właściwości budynku.
   
Radiowy moduł uniwersalny
(Secvest 2WAY)
Oferuje w połączeniu z Secvest 2WAY 3 funkcje dodatkowe. Funkcja repeatera: Podwojenie zasięgu radiowego. Radiowy moduł wyjściowy: Wysterowanie wyjść (oświetlenia, rolet itp.). Moduł nadajnika/odbiornika: Wyjścia i możliwość łączenia czujników przewodowych. Możliwość stosowania jako „moduł syreny”: „Moduł odbiornika radiowego”, „Moduł nadajnika/odbiornika syreny” tylko w przypadku alarmu przewodowego.
   
Czujnik rozbicia szyby Te czujniki reagują na rozbicie szyby. Rozróżniamy pasywne, aktywne i akustyczne czujniki rozbicia szyby.
   
Instalacja sygnalizacji zagrożeń, system sygnalizacji zagrożeń System alarmowy, który oprócz włamania rozpoznaje również inne zagrożenia/sytuacje awaryjne i uruchamia alarm.
   
Chroniony obszar zewnętrzny Obszar poza budynkami, który jest zabezpieczony przed silnym deszczem (np. zadaszony obszar wejścia, taras itp.)
   
Syrena wewnętrzna Nadajnik sygnału dla obszaru wewnętrznego, z reguły jako wyłącznie akustyczny nadajnik sygnału (w uzupełnieniu do syreny zewnętrznej)
   
Zabezpieczenie wnętrza W tym przypadku zabezpieczany jest obszar wewnętrzny obiektu, przede wszystkim obszary, które włamywacz musi z dużym prawdopodobieństwem przejść; stosowane są z reguły czujniki ruchu i bariery fotokomórki.
   
Instalacja Montaż centrali i podzespołów wraz z uruchomieniem.
   
Alarmowanie wewnętrzne            Alarm rozbrzmiewa tylko w budynku, syrena zewnętrzna nie jest uruchamiana.
   
Obsługa intuicyjna Łatwa obsługa urządzenia poprzez menu, zgodnie z oczekiwaniem/intuicją użytkownika.
   
Kombinowany nadajnik sygnału Kombinowany nadajnik sygnału, np. syrena (sygnał akustyczny) + migające światło (sygnał optyczny).
   
Rozszerzenia komunikacji
(Secvest 2WAY)         
Dla cichego alarmu: do przekazywania komunikatów głosowych/tekstowych wzgl. cyfrowych protokołów PSTN, ISDN (moduł ISDN), poprzez telefonię komórkową (moduł GSM) oraz poprzez sieć IP (moduł Ethernet).
   
Podzespoły patrz Podzespoły systemowe
   
Lokalne alarmowanie
(rodzaj alarmu)
W przypadku tego uruchamiane są alarmu nadajniki sygnału w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym (na zewnątrz alarm akustyczny (syrena) w Niemczech musi się wyłączyć po 3 minutach, alarm optyczny (migające światło) może być aktywny dowolnie długo).
   
Mechatronika Podzespoły bezpieczeństwa bezprzewodowych instalacji alarmowych ABUS, które łączą wysokie bezpieczeństwo mechaniczne z najnowocześniejszą techniką alarmów bezprzewodowych
   
Sytuacja wymagająca pomocy medycznej Sytuacja wymagająca udzielenia pomocy medycznej osobie, w przypadku której pomoc jest wzywana poprzez alarm.
   
Moduł (Secvest 2WAY) patrz Radiowy moduł informacyjny, Bezprzewodowy moduł wyświetlacza, Radiowy moduł uniwersalny
   
Czujnik otwarcia Czujnik rozpoznaje otwarcie okna, drzwi, rolety, bramy garażowej itp.
   
Monitoring obwodowy bezprzerwowe, wielkopowierzchniowe zabezpieczenie terenu zewnętrznego lub przedpola, np. za pomocą barier fotokomórki i czujników ruchu na terenie oraz/lub kamer monitorowania z inteligentną detekcją ruchu.
   
Szkolenie dotyczące produktów Szkolenie odnośnie do określonego produktu obejmujące przekazanie wiedzy pozwalającej odpowiedzieć na wszystkie szczegółowe pytania klienta końcowego.
   
Programowanie Szczegółowe ustawienia centrali alarmowej w zależności od wymagań i życzeń użytkownika (np. określenie stref/obszarów częściowych).
   
Czujnik dymu
(czujnik pożaru)
Optyczne czujniki dymu ratują życie, ponieważ reagują one na cząsteczki dymu w powietrzu (z reguły trujące gazy): Czujniki ciepła/czujniki różnicowe ciepła reagują na temperaturę maksymalną (np. 65°) lub sygnalizują szybki wzrost temperatury.
   
Wyjścia przekaźników Wyjścia przełączające, dla odbiorników zewnętrznych (sterowanie oświetleniem, roletami elektrycznymi, innymi czujnikami sygnału itp.)
   
Sabotaż, ochrona antysabotażowa, manipulacja Aby uniemożliwić manipulację centralą alarmową i podzespołami w stanie nieuzbrojonym, każdy podzespół jest monitorowany pod kątem sabotażu. Otworzyć sygnalizator, odłączenie kabla ZAWSZE prowadzi do uruchomienia alarmu. Podzespoły są chronione z reguły przez styk w obudowie (alarm po otwarciu sygnalizatora) i styk oderwania od ściany.
   
Uzbrajanie, rozbrajanie Aktywacja centrali alarmowej, dezaktywacja centrali alarmowej.
   
Podzespoły uzbrajania Urządzenia, za pomocą których można aktywować/dezaktywować centralę alarmową (np. zdalne sterowanie, wyłącznik kluczykowy, moduł obsługi).
   
Pasmo częstotliwości bezpieczeństwa
(433 MHz, 868 MHz)
Te zakresy częstotliwości są zwalniane przez urząd (RegTP) dla obszaru bezpieczeństwa – na tych częstotliwościach wykluczone jest nakładanie się sygnałów radiowych z słuchawek bezprzewodowych, telefonów komórkowych, piloty bramy garażowej itp.
   
Czujnik sejsmiczny patrz Czujnik wstrząsowy
   
Nadajnik sygnału  Sygnalizator alarmowy, który przy odpowiednim poleceniu centrali uruchamia alarm (syrena, migające światło itp.).
   
Status Stan centrali alarmowej: uaktywniona („uzbrojona”), dezaktywowana („rozbrojona”).
   
Komunikat zwrotny stanu Komunikat zwrotny centrali alarmowej do modułu, (podzespoły uzbrajania, moduł informacyjny itp.) odnośnie do jej aktualnego stanu.
   
Detekcja stanu  Zapytanie do centrali alarmowej o stan systemu (np. przez naciśnięcie przycisku na pilocie zdalnego sterowania).
   
Lampka stanu  Wyświetlanie stanu za pomocą lampki, czy centrala jest uaktywniona/dezaktywowana.
   
Cichy alarm
(rodzaj alarmu)
W przypadku tego typu alarmu nie rozbrzmiewa nadajnik sygnału (w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym jest cicho); w sposób niezauważalny powiadamiana jest centrala alarmowa (włamywacz nie powinien zostać spłoszony, lecz złapany, brak prowokacji w razie napadu itp.).
   
Manipulacja  patrz Sabotaż
   
Szkody techniczne Na przykład zalanie, wyciek gazu itp. (zabezpieczenie tylko przez specjalne czujniki zagrożeń)
   
Obszary częściowe    System alarmowy można podzielić na obszary częściowe, z których każdy działa jak własny system alarmowy.
Każdy obszar częściowy (np. mieszkanie, warsztat) może być obsługiwany i programowany oddzielnie i zawierać dowolną ilość stref/czujników.
   
Urządzenie wybierania numeru telefonicznego Urządzenie, za pomocą którego komunikaty alarmowe są wysyłane do centrali przez przewód telefoniczny (patrz AWAG, AWUG). Urządzenia wybierania numeru telefonicznego mogą być zintegrowane w centralach lub mogą zostać dodane jako komponenty dodatkowe.
   
Czujnik wody  Do detekcji zalania, składa się z urządzenia podstawowego i czujnika wody (czujnik należy zamontować w miejscu, które w przypadku zalania zostanie zalane jako pierwsze).
   
Certyfikaty  Dokumenty niezależnych instytutów, które poświadczają wysoką jakość i bezpieczeństwo systemów alarmowych (w Niemczech odpowiednio: Certyfikacja zgodnie z UVV i VdS.
   
Strefa  Inne pojęcie dla linii. Opisuje zamknięty obwód prądowy, do którego podłączone są styki alarmu i sabotażu i które są połączone z centralą sygnalizacji włamania.