Säkerhetslexikon: Hussäkerhet

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

 
Automatlås Självlåsande lås, t.ex. hos fönstersäkringarna ABUS FTS 99
   
 Automatstängning Stängningsenhet med självlåsningsmekanism
    
Avskräckning Produkter som syns från utsidan håller potentiella inbrottstjuvar borta, t.ex. pansarregel
   
Avstånd Måttbeteckning vid dörrbeslag. Mätningen görs från mitten av dörrhandtaget till mitten av dörrcylindern
   
Avståndsmått Betecknar avståndet mellan profilcylinderns mitt och dörrhandtagets mitt
  
Balkongdörr Används ofta vid inbrott i privata hem
   
Basskydd se Grundskydd
   
Beslag Funktionell del av fönster och dörrar
   
Bevisningsplikt Inbrottsskador måste visas för försäkringen
   
Borrmall Hjälpmedel för idealisk fastsättning av fönster- och dörrsäkringar
   
Borrskydd Skydd och hinder av hårdmetallstift i dörrcylindern mot uppborrning
   
Bostadsskydd Traditionell benämning på hussäkerhet
   
Branddetektor se Rökdetektor
   
Branddörr DIN-certifierad komponent, den här dörrtypen får inte ändras
   
Brandskyddsbeslag Kontrollerat skyddsbeslag för brandskyddsdörrar enligt DIN 18273 (brandtest) och DIN 18257 (inbrottstest)
   
Brandskyddsdörr se Branddörr
   
Bräckjärn se Kofot
   
Bygelskydd Bygelns beklädnad, t.ex. på hänglås, skyddar mot brutalast möjliga angrepp (bultsax)
   
Böjstyvhet Särskild hålregelteknik vid pansarregellås som förhindrar permanent deformering
 
Cylinderlängd Beroende på dörr- och beslagtjocklek är dörrcylindrar olika långa, se kapitlen Hussäkerhet/Dörrsäkringar/Dörrcylindrar
   
Cylindermätare Mätare för dörrcylindrar
 
DIN Deutsche Industrie Norm (tysk industrinorm)
   
DIN 18104-1 Standard för påskruvningsbara skydd som kan monteras i efterhand
   
DIN vänster/höger Dörrens synliga anslagssida eller gångjärnssida i öppningsriktningen
   
Diskus Välkänd och klassisk form på ABUS-hänglås i serien "Diskus"
   
Dornmått Avståndsmått vid dörrinstickslås. Dornmåttet mäts från instickslåsets framkant fram till mitten av muttern resp. nyckelhålet
   
Dragbelastning Testmetod, när skyddsbeslag av DIN-klass 3 kontrolleras är dragbelastningen sex ton!
   
Dragskydd Särskild anordning till profilcylindrar utan skyddsbeslag
   
Dubbel  kullagerlåsning Särskild skyddsåtgärd hos bygellås mot vridning och att bygeln dras ut på båda sidorna
   
Dubbelaxad nyckel Axnyckel med ax på båda sidorna, därigenom större antal olika låsmekanismer, t.ex. kassaskåp
   
Dyrkning Betecknar "intelligent öppning" av låsmekanismer med hjälp av specialverktyg 
   
Dyrkningsskydd Mekanisk åtgärd mot dyrkning  
   
Dörrblad Dörrens största komponent (platta)
   
Dörrbredd Med det menar man dörrbladets mått. Till det räknas inte karmen (ramen)
   
Dörrcylinder Dörrars manöverelement, vanligen med nyckel
   
Dörrgångjärn Dörrens gångjärn (vridfunktion)
   
Dörrgångjärnssäkring se Skydd på gångjärnssidan
   
Dörrkarm se Karm (ram)
   
Dörrkedja Mekaniskt närvaroskydd på dörrar
   
Dörrspion Vidvinkellins i dörrbladet, vanligen 200 graders betraktningsvinkel
   
Dörrstängare Automatisk låshjälp
   
Dörrtjocklek Här menas dörrbladets tjocklek
   
Dörrvredscylinder  Dörrcylinder med innanför liggande vred. Låsning inifrån utan nyckel. Passar inte dörrar med glasinsats! 
   
Dörröppnare Elektromekanisk stängningsanordning
 
Ennyckelsystem En nyckel till olika produkter, t.ex. dörrcylindrar och hänglås 
   
Extra dörrlås se Hylslås
   
Extralås Med extralås menar man alla typer av kompletteringsbara säkerhetslås till fönster, fönsterdörrar och dörrar 
 
Fals Det område på dörrblad och öppningsbara fönster som är nedsatt  
   
Falsluft Spalt mellan karm och blad hos dörrar och fönster  
   
Fastighet  se checklistan
   
Fastsättningsteknik Viktig del i mekaniska säkringar, se även DIN 18104-1
   
Flerpunktslås Dörrlås med flera låspunkter
   
Frekvens Rapporterade stölder omräknat på 100 000 invånare
   
Frånvaro I privathem sker ca 90 procent av inbrotten vid frånvaro  
   
Fästankare Ytterligare fastsättning av fönstersäkringar enligt DIN 18104-1  
   
Fönsterbandsäkring Betecknar det ytterligare skyddet mot uppbrytning på ett fönsters gångjärnssida
   
Fönsterdörr se Balkongdörr
   
Fönsterfoder Fönsterram
   
Fönstergrepp Fönstrets stängningsdel
   
Fönsterlås till fönster med dubbla bågar Särskild säkring till fönster med dubbla bågar och mittpost, t.ex. ABUS DFS 95
   
Fönsterprofil   Profilens kontur  
   
Fönsterram  Förbindelse mellan vägg och fönstrets öppningsbara del
   
Fönstersäkring Extra, mekanisk fast lås som skydd mot uppbrytning
   
Fördomar Tankar som "den som vill ta sig in kommer att ta sig in", "men jag är ju försäkrad", "hos mig finns ändå inget av värde" hjälper bara förövarna
   
Föregående hyresgäst Byt alltid ut dörrcylindern vid lägenhetsbyte
 
Gallerskydd Dragstänger eller kedjor av metall förhindrar att källargaller dras upp
   
Genomgångsskruvförband Särskild fastsättning enligt DIN 18104-1 som används i instabila väggar eller stenar inifrån och ut
   
Glaskrossdetektor Komponent i inbrottsdetekteringstekniken, registrerar glaskrossning
   
Glaskrossning Sällan förekommande inbrottsmetod
   
Granit Beteckning på högkvalitativa produktserier, t.ex. hänglås
   
Grop   Kulformade gropar med olika djup på vändbara nycklar, inga vassa kanter
   
Grundskydd Mekaniskt grundskydd mot enkla inbrottsmetoder
   
Gångjärnsbult   Extra, mekaniskt lås som skydd mot uppbrytning på dörrens gångjärnssida
   
Gångjärnssida Den sida på dörrar eller fönster där gångjärnen är fästa
 
Halvcylinder Dörrcylinder till garage eller nyckelbrytare
   
Hylslås Extra dörrlås till ytter- eller entrédörrar, t.ex. ABUS serie 9000 med yttercylinder
   
Härdning Särskilt materialskydd mot brutala attacker på produktens utsida
    
Hålregel Högkvalitativ regelteknik vid pansarreglar
 
Inbrottstid Inbrott sker året om, men framför allt under den mörka årstiden och främst på eftermiddagar och tidiga kvällar
   
Installatör Monteringsföretag med särskild fackutbildning
   
Instickslås Infällt lås till dörrar. Grundläggande lås för montering av dörrhandtag och cylindrar. Olika varianter för dörrcylindrar, bad och ax   
   
Isspray Övervinningsmetod vid bygellås. Var uppmärksam på isspraytestade produkter! 
 
Jalusi Ses ofta som en inbrottsskyddande åtgärd, men i standardutförande ger de endast insynsskydd, inte inbrottsskydd 
   
Jalusislås Säkerhetselement mot att skjuta upp jalusin
 
Karm Karmen är ramen som dörren fästs i och där slutblecket monteras 
   
Klipptest Kontrollmetod, simulerar en bultsax
   
Klomekanism Fackbegrepp för effektiva lås, särskilt vid fönsterlås
   
Klätterhjälp Var särskilt uppmärksam på soptunnor, spaljéer, garage och stegar vid säkringsåtgärder
   
Kodkort Ett kodkort används för att identifiera en nyckel
   
Kofot Tungt brytjärn som används vid inbrottsmetoden "uppbrytning"
   
Kompletteringsbar säkerhet Universella skydd för montering på fönster och dörrar i efterhand 
   
Kompletteringsnyckel En kompletteringsnyckel är en kopia av en nyckel
   
Kompletteringsskydd Skydd som kan monteras på fönster och dörrar i efterhand
   
Kontaktsändare Komponent i inbrottsdetekteringstekniken, sändarenhet med meddelande till larmpanel
   
Kontrollaboratorium se Testlaboratorium
   
Korrosionsskydd Skyddsåtgärd mot rostbildning
   
Kullåsning Spärrelement hos kvalitetscykel- eller -hänglås, t.ex. ABUS Granit
   
Källarschaktsskydd se Gallerskydd 
   
Kärnstift Spärrelement hos dörrcylindrar
   
Köldtest Kontrollmetod vid extrema temperaturer, se även Isspray 
 
Lagerkonstruktion Flera lager ger högsta möjliga skydd hos vissa produkter, t.ex. skyddsbeslag
   
Larmanläggning Elektronisk övervakning med akustiskt och optiskt larm, alternativt med tyst larmgivning via telefon
   
Lyftdörrsskydd Säkring med skyddslock till dörrens handtag på gångjärnssidan
   
Lägenhetsbyte se Föregående hyresgäst
   
Lås Allmänt begrepp för säkringar
   
Låscylinderskydd Särskilda cylinderskydd till skyddsrosetter och skyddsbeslag. Skyddar profilcylindern mot våldsamma attacker 
   
Låshus Huvudlås, låsningshusets motstycke
   
Låshylsa Används för att fästa dörrhandtagets fyrkant vid instickslås
   
Låsmekanism Cylindrar har olika många låsmekanismer, det regleras i standarder, t.ex. DIN
   
Låsningshus I låsningshuset finns vanligen låsets regel
   
Låssida Stängningssida, används för att fästa låselement, t.ex. instickslås
   
Låsstolpe Den del av instickslåset som syns när man öppnar dörren
   
Låssystem Tilldelning och organisation av olika åtkomstbehörigheter vid dörrcylindrar
 
Metallinlägg Förstärkning av vissa produkter, obligatorisk användning
   
Monteringsanvisning Bruksanvisning med detaljerade monteringsanvisningar
   
Monteringsclip Fastsättningshjälpmedel för exakt justering när automatiska fönsterlås ABUS FTS 99 monteras
   
Monteringsföreskrifter Produktens effektivitet beror på fastsättningen samt var och hur den är placerad. Följ alltid respektive monteringsanvisning
   
Monteringsmall se Borrmall
   
Monteringsposition Fästpunkt; produktens fördelning är viktig. Rekommendation enligt DIN 18104-1: en säkringspunkt per meter höjd 
   
Murankare Fastsättning för hållbara förbindelser, t.ex. till pansarreglar
 
Nyckelhålsskydd Skyddar mot att smuts tränger in i låsmekanismen
   
Nyckelprofil Nyckelns kontur
   
Nyckelsäkerhet se Säkerhetskort
   
Närvaro I privathem sker ca 10 procent av inbrotten vid när de boende är hemma 
   
Närvaroskydd Särskilt produkter som extra dörrlås i kombination med spärrbygel skyddar mot obehörigt tillträde 
   
Nöd- och farofunktion Det går att låsa upp dörren utifrån, även om det sitter en nyckel i låset på insidan
   
Nödsamtalssystem i hem Nödsamtalslarmgivning via knapptryck eller tidsfönster med rörelsedetektor (automatiskt nödsamtal) 
   
Nödsamtalssändare Komponent i inbrottslarms- och nödsamtalstekniken, utlösning med knapptryckning
 
Olycksrisk Förutom att skydda mot inbrott utgör fönstersäkringar även ett skydd mot olyckor, t.ex. med små barn
 
Panel Överbegrepp för larmpaneler
   
Pansarplatta Yttre säkring av extralåsets dörrcylinder, t.ex. pansarregel
   
Pansarregel Effektiv skyddsåtgärd för dörrar. Både dörrens öppnings- och gångjärnssida skyddas mycket effektivt. Pansarreglar är mycket avskräckande. Det finns modeller för husdörrar samt källardörrar
   
Paracentrisk Särskild nyckelprofil där nyckelkanalen inte ligger i mitten, utan löper utanför mitten
   
Perforerad hylsa Fästelement vid limteknik i hålprofiler
   
Pluscylinder Särskild skivcylinder mot dyrkning. Används i huvudsak i högkvalitativa cykellås och hänglås 
   
Profilcylinder se Dörrcylinder
 
Regel Låselement
   
Repeater Förstärkare, t.ex. vid trådlös informationsöverföring
   
Rosett se Skyddsrosett
   
Räddningscentral Nödsamtalscentral som alltid är nåbar 
   
Rädsla Enligt en undersökning gjord på universitetet i Saarland är inbrottsoffer mer rädda än tidigare efter inbrott  
   
Rökdetektor Akustisk larmgivare om det uppstår rök
   
Rörelsedetektor Detekteringsmodul i larmanläggningar, registrerar rörelser
 
Sandwichkonstruktion se Lagerkonstruktion
   
Semestertid Se checklistan
   
Skivcylinder Högkvalitativ låscylinder, särskilt mot dyrkning
   
Skjutdörrsskydd Skyddsåtgärd mot isärtryckning och upplyftning av skjutdörrar, t.ex. ABUS FTS 96/106
   
Skruvmejsel Det vanligaste verktyget gärningsmän använder för att bryta upp dörrar och fönster
   
Skydd på gångjärnssidan Gångjärnsskydd till fönster och/eller dörrar
   
Skyddsgarnityr Skyddsbeslag enligt DIN 18257 mot våldsamma angrepp, vanligen med kärndragningsskydd
   
Skyddsrosett Litet skyddshölje till dörrcylindern (runt eller kantigt) om det inte går att montera ett skyddsbeslag
   
Slaghållfasthet Långa och stabila stålkammar och värmebehandlade skruvar skyddar mot brutala (t.ex. mejsel-) angrepp, särskilt vid skyddsbeslag
   
Slagtest Kontrollmetod, simulerar en tung hammare
   
Slutbleck Slutblecket är delen som tar emot instickslåsets spärrhake och regel
   
Smalramsbeslag Smalt beslag, vanligen till metalldörrar
   
Spärr Låselement hos diverse lås. Spärrar låset så att det inte kan öppnas av sig själv
   
Spärrbygel Närvaroskydd, spärrelement mot obehörigt tillträde t.ex. på extra dörrlås
   
Spärrhake Betecknar den del av instickslåset som griper fast i låsplåten när dörren stängs
   
Stålkammar Avslagningsskydd på skyddsbeslag
   
  Vertikalt lås till fönster och/eller dörrar
   
Svag punkt De svagaste ställena i en byggnad, t.ex. fönster
   
Svampformad tapp Spärrelement hos säkerhetsfönster
   
Svart nyckel Nyckel som har kopierats otillåtet
   
Synlig säkerhet Säkerhetsprodukter som syns från utsidan fungerar avskräckande, t.ex. pansarregel, teleskopstänger 
   
Säkerhet Personlig känsla av skydd och trygghet
   
Säkerhetskort Ett säkerhetskort skyddar mot obehörig nyckelkopiering. Det går endast att låta tillverka en nyckel hos tillverkaren eller behörig återförsäljare i kombination med säkerhetskortet
   
Säkerhetsslutbleck Speciellt slutbleck, vanligen 3 mm tjockt och med tre murankare
   
Säkerhetsstift Används för att stabilisera låslådan på fönsterramen vid särskilda säkringar
   
Sågtest Testmetod på bygellås 
 
Takfönsterlås   Särskild säkring till takfönster (Velux, Braas), t.ex. ABUS DF 88 
   
Teleskopstång Synlig skyddsåtgärd till fönster och fönsterdörrar, låsning i murverket
   
Terrassdörr se Balkongdörr
   
Testlaboratorium Brutala och intelligenta inbrottssituationer simuleras
   
Tidsmotstånd Produktens effektivitet beroende på inbrottsmetod
   
Tillhållarlås Klassiskt lås till inomhusdörrar, manövrering med enkel, gjuten nyckel
   
Tryckcylinder Låsning genom att man trycker på cylindern, t.ex. vid stängningsbara fönstergrepp  
   
Trycke Annat ord för dörrhandtag
   
Trådlös larmanläggning Radiobaserad larmanläggning, ingen kabeldragning
   
Tvärregel se Pansarregel
 
Uppbrytning  Den vanligaste inbrottsmetoden. Genomförs ofta med skruvmejsel vid fönster/fönsterdörrar
   
Uppklarningskvot Antal uppklarade inbrott
   
Uppsättning med handtag och dörrvred Beslag med dörrhandtag och dörrvred
   
Utomhussiren Akustisk och optisk larmgivare i larmanläggningar   
 
Vandalism Våldsamt inträde i hus eller lägenhet med avsikt att förstöra eller skada egendom
   
Vibrationsdetektor Komponent från inbrottsdetekteringstekniken, registrerar massiva vibrationer, t.ex. i glas
   
Videoövervakning Inspelning och övervakning av alla rörelser med hjälp av kamera
   
Vidhäftande murbruk Fästmedel för mycket hållbara förbindelser (limteknik) enligt DIN 18104-1, t.ex. vid pansarreglar 
   
Vidvinkel För dörrspioner; möjliggör (200-graders-) panoramasynfält. Det går inte att gömma sig 
   
Vridtapp Vanlig beslagsmekanik på fönster och fönsterdörrar
   
Vändbar nyckel Nyckel med kulformade gropar, inga vassa kanter
   
Växtlighet Undvik höga häckar och buskar direkt framför huset  
 
X-pluscylinder Specialskivcylinder för högkvalitativa cykellås och hänglås
 
Öppningsbart fönster Rörlig del av fönstret. Vanligen med vrid-/tippfunktion