Säkerhetslexikon: Låssystem

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

 
Aktiv spärr se Stiftspärr
   
Altanpåslag Altanpåslag är ett pristillägg på slutpriset vid komplettering av befintliga låssystem. Det tillkommer p.g.a. merarbetet med dokumentation, arkivering och tillhandahållande av verktyg/förformar.
   
Angreppsmotstånd Angreppsmotstånd enligt DIN EN 1303 anger hur tåligt en låscylinder är mot grova mekaniska angreppsförsök som lämnar spår. Cylindern klassificeras då i klasserna 0 till 2. Bland angreppstyperna finns borrning, mejsling, urvridning och utdragning av cylindern och förskjutning av cylinderkärnan. Kontrollen görs av ett godkänt kontrollinstitut som måste bekräfta den klass tillverkaren eftersträvar. 
   
Anslagsspår se Cylinderkärnas huvudspår
   
Användningsklass Användningsklassen är den första siffran i det åttasiffriga kodningsschemat för klassificering enligt DIN EN 1303. Klass 1 används där det krävs högt skydd i situationer där det finns låg risk för missbruk.
   
Asymmetrisk cylinder Är en låscylinder vars in- och utsida är olika långa.
   
Avdragsskydd Med avdragsskydd menar man låscylinderns skydd mot att dras ut resp. av med hjälp av speciella verktyg. Cylindern kan vara skyddad med hjälp av särskild konstruktion eller ett skyddsbeslag.
   
Axelkontur  Nyckelurskärningarna är inte V-formade, utan kärnstiftens stödpunkter förbinds med varandra med hjälp av tangentiella bågar med olika radier så att det skapas en vågformad kontur.
 
Back Backar, oftast med planparallella spännytor, fixerar nyckeln när nyckelursparningarna fräses. Vissa system kräver dock backar med särskilda profilerade spännytor. 
   
Beständighet Det är den andra siffran i det åttasiffriga kodningsschemat i klassificeringen enligt DIN EN 1303.
Efter ett visst antal provstängningscykler måste låscylindern kunna manövreras med en ny originalnyckel och ett vridmoment som inte överstiger 1,5 Nm.
   
Blindcylinder Blindcylindrar är profilcylindrar för att stänga dörrgenomföringar med en enhetlig design.
   
Blockeringsmekanism  Blockeringsmekanismen är registrerade enskilda lås för en eller flera cylindrar med säkerhetskort 
   
Borrskydd se Uppborrningsskydd
   
Borrskyddsbrygga Även: hårdmetallbrygga, borrskyddsplatta
Borrskyddsbryggan är en U-formad hårdmetallbrygga som är integrerad i cylinderkärnan. Den ger optimalt borrskydd.
   
Branddörr En branddörr är en DIN-certifierad komponent som oskadd står emot en brand under en definierad tid. Beroende på möjlig belastning delas dörrarna in i olika brandtekniska klasser.
   
Brandkårstrekant Brandkårstrekanten är ett särskild dörrvred enligt DIN 3223 som kan monteras på profilcylindern och manövreras med en särskild trekantsnyckel.
   
Brandmotstånd Låscylindrar måste klara kontrollen utifrån DIN EN 1634-1 (hela dörren) med godkänt resultat. Det är inte nödvändigt att det ska gå att manövrera låscylindern efter att brandtestet har genomförts. Profilcylindrar av mässing klassificeras vanligen in i klass 1. Det talet motsvarar den fjärde siffran i det åttasiffriga kodningsschemat i klassificeringen enligt DIN EN 1303.
   
Brandskyddsbeslag Detta avser ett kontrollerat skyddsbeslag för brandskyddsdörrar enligt DIN 18273 (brandtest) och DIN 18257 (inbrottstest).
   
Brottskydd Konstruktionsmässig åtgärd som förhindrar eller avsevärt försvårar att cylindern bryts upp i den gängade borrningen (t.ex. med knackningsrör). De här åtgärderna kan t.ex. vara avsedda brytpunkter vilka gör att cylindern bryts kontrollerat på ett annat ställe.  
   
Bygeldiameter Bygeldiametern avser diametern på hänglåsets bygel.
   
Bygelhöjd Med bygelhöjd menar man det inre måtten mellan husets överkant och den inre bygelbågens underkant.
Beroende på hänglåsets användningssyfte kan bygelhöjden variera.
   
Byggcylinder Dubbel- eller halvcylinder med låsläge som används i byggfasen för att stänga cylindergenombrott. De här cylindrarna kan oftast låsas med alla tillgängliga nycklar, oberoende av vilken tillverkare.
 
CEN Comité Européen de Normalisation, europeisk kommitté för standardisering med säte i Bryssel.
   
Centrallåssystem (CL-system)  Låssystem där flera olika enskilda nycklar låser en eller flera centrallåscylindrar.
Till exempel får alla lägenhetsytterdörrar i ett flerfamiljshus en låscylinder med olika låsmekanism och en egen nyckel. I alla dörrar som används gemensamt av de som bor i huset – ytterdörr, gårdsdörr, vinds- och källardörr – monteras lås som vanligen har likadana låscylindrar. Alla boende låser inte bara sin lägenhetsytterdörr med lägenhetsnyckeln, utan även de gemensamma dörrarna med centrallåscylinder. Dock kan ingen boende komma in i någon annans lägenhet med sin nyckel. Det går t.ex. att ta med de boendes garage, källare och brevlåda i centrallåssystemet. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Cylinderfärg  En profilcylinders färg, se Färg.  
   
Cylinderförlängning  Med det menar man den stegvisa anpassningen (i steg om 5 mm) av cylinderlängder till respektive dörrtjocklek i förbindelse med beslagen.
   
Cylinderhus Cylinderhuset är den omslutande delen runt en låscylinder för mottagning av cylinderkärnan och alla tillhörande komponenter. 
   
Cylinderinsats  se Låsinsats 
   
Cylinderkärna  Även: kärna, vals
Del i låscylindern som rör sig när rätt nyckel sätt in. (Ordalydelse EN 1303)
   
Cylinderkärnförlängning  se Kärnförlängning
   
Cylinderkärnhuvudspår  Med kärnhuvudspår menar man de lodräta urfräsningarna i cylinderkärnhuvudet där nyckelskaftet tas emot och är till för att överföra vridmomentet bättre.
   
Cylinderlängd  Cylinderlängden är sträckningen från utsidan (framsidan) fram till insidan (framsidan) hos profilcylindrar.
   
Cylindermått  Avståndet från mitten av låsstolpens skruv till dörrbeslagets utsida mäts för att fastställa låscylinderns optimala längd.
OBS! Se Cylinderutstickning!
   
Cylinderskydd Ytterligare säkerhetselement med skyddsbeslag. Skyddar låscylinderns utsida (=angreppssidan) mot uppborrning och uppbrytning. 
   
Cylindersystem  System med särskilda egenskaper för att uppfylla definierade säkerhetskrav. Systemen skiljer sig åt utifrån profilformer, antalet låsningsnivåer, antal spärrar, patent och hur lätta de är att montera. 
   
Cylinderutstickning  Hur mycket cylinderns utsida sticker ut över skyddsbeslaget. Enligt DIN 18252 är den tillåtna utstickningen +/- 3 mm.
Med det vanliga förlängningsavståndet på 5 mm kan det här kravet enkelt uppfyllas.
 
Dammskydd  se Regnskyddsrosett 
   
Diabolstift Även: hantelstift
Beteckning på husstift med en särskild form som vid dyrkning simulerar en stängningsnivå genom att den lutar åt sidan. Enligt DIN 18252 måste två stift med de här egenskaperna sättas in per låssida. Stiftens form liknar en hantel.
   
DIN Deutsches Institut für Normung, Tysklands standardiseringsorganisation, med säte i Berlin.
   
Dornmått Avståndsmått vid dörrinstickslås. Dornmåttet mäts från instickslåsets framkant fram till mitten av muttern resp. nyckelhålet.
   
Dragskydd   Extra utrustning hos cylindrar för att effektivt förhindra att en cylinder dras ut, t.ex. med den så kallade "korkskruvsmetoden". Ofta realiseras det här dragskyddet redan med säkerhetsbeslagen med komplett cylinderskydd.
   
Driftsäkerhet Det är den femte siffran i det åttasiffriga kodningsschemat i klassificeringen enligt DIN EN 1303. Det finns endast en driftsäkerhetsklass fastlagd: klass 0: inga krav på driftsäkerhet.
   
Dubbelsidig stängningsbarhet se Nöd- och farofunktion
   
Dummykärna Dummykärnan är en cylinderkärna utan profilering. Den används i våra expresservicecylindrar. Den används för att hålla förmonterade delar (kärn- och nyckelförlängning, koppling, låsdel samt husstift) i cylinderhuset på rätt plats. Om man monterar cylindern själv ersätts dummykärnan av en profilerad kärna.
   
Dyrkning Med dyrkning menar man "intelligent öppning" av låsmekanismer med hjälp av specialverktyg. Stiftspärrarna trycks efter varandra ner med hjälp av nålliknande verktyg och sätts i en position som gör att det går att vrida cylinderkärnan. 
   
Dyrkningssäkerhet Dyrkningssäkerheten beskriver hur svårt det är att manövrera låscylindern med en annan nyckel än den tillhörande. 
   
Dörriktning Vänster utåt och höger inåt = DIN vänster
Höger utåt och vänster inåt = DIN höger
   
Dörrmått  Det är den tredje siffran i det åttasiffriga kodningsschemat i klassificeringen enligt EN 1303. Det finns inga krav på dörrmått. Därför finns bara en klass för dörrmått fastlagd: klassen 0.
   
Dörrvred Även: vridknopp
Ett dörrvred är ett handtag som sitter över dörrvredsaxeln och oftast inte kan vridas och är förbundet med låsdelen. De finns i olika design, material och färger.
   
Dörrvredsaxel Dörrvredscylindrar är profilcylindrar som, oftast på en sida, manövreras med ett dörrvred.
   
Dörrvredscylinder Dörrvredscylindrar är profilcylindrar som, oftast på en låssida, manövreras med ett dörrvred.
   
Dörrvredscylinder med låsbart dörrvred Dörrvredscylindrar med låsbart dörrvred är en speciell typ av dörrvredscylindrar. I dörrvredet finns en låsmekanism som förhindrar en vridfast förbindelse mellan låsdel och dörrvred i låst läge.
   
Dörrvredscylinder med slirkoppling se Slirkoppling
 
Effektiva olikheter Specifika variationer mellan låscylindrar av samma konstruktion med rörliga lås vars syfte är att varje låscylinder endast kan stängas med den tillhörande nyckeln. Antalet effektiva skillnader är samma som antalet teoretiska skillnader minus de skillnader som tillverkaren tar bort av tekniska skäl och minus skillnaderna som kommer av överensstämmelse med begränsningarna i DIN EN 1303 – 4.8.4. (Ordalydelse DIN EN 1303)
   
Ennyckelslåsning Med ennyckelslåsning menar man en uppsättning cylindrar och nycklar som låser med varandra och där alla har samma konstruktion resp. samma kodning. Det kan finnas olika typer av cylindrar.
   
Expresservicecylinder De här profilcylindrarna har alla väsentliga delar som krävs för egenmontering av en låsmekanism/låssystemcylinder i systemen standard, Z14, V14, Y14 och W14. Låscylindern får en dummykärna utan profilering. För att konvertera till ett särskilt låssystem måste dummykärnan bytas ut mot en profilerad cylinderkärna. Reservdelar som kärn- och nyckelförlängning, koppling, låsdel och husets stift har förmonterats på fabrik. Det är bara nödvändigt att komplettera kärnstiften och fjäderbrickorna.
   
Extralås  Med extralås menar man alla typer av ytterligare, oftast kompletteringsbara säkerhetslås till fönster, fönsterdörrar och dörrar. 
 
Fabriksprofil  Nyckelprofiler som endast får användas till fabrikstillverkade låssystem.
Till låssystem med fabriksprofil skickas inga data (stift, hackvärden o.s.v.) till kunden utan endast tillverkaren har rätt att ställa in stift i cylindrar (ev. för utökning av låssystemet) och göra nycklar.
Till de här profilerna finns det inga nyckelråämnen i fackhandeln. (För motsatsen, se Ägd profil.)
   
Farofunktion Även: Nöd- och farofunktion
Funktion som gör att man, vid en profildubbelcylinder, kan stänga låset med en andra tillhörande nyckel trots att en nyckel är insatt på den andra sidan. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Farofunktion med frigång Kombination av frigångsfunktion och farofunktion
   
Faronyckelfunktion Funktion som gör att det går att låsa med faronyckeln – på motsatt sida – när det redan finns en nyckel isatt i profildubbelcylindern och den är vriden. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Fastspännare Särskilt formad spännanordning som gör det möjligt att fräsa urskärningar i nycklar med komplexa profiltvärsnitt eller möjliggör dubbelsidiga urskärningar när nyckeln inte kan spännas fast korrekt av planparallella backar. Vid kopieringsfräsning krävs alltid 2 st. fastspännare.
   
Fjäderbricka Även: låsring, fjäderring, säkringsring, klämring, hållbricka
Fjäderbrickor används för att säkra cylinderkärnan eller dörrvredet axiellt i huset. De monteras i ett ringspår i komponenten som ska säkras och kan även användas för att jämna ut det axiella spelet vid olika materialtjocklekar.
   
Flerpunktslås Ett flerpunktslås är ett särskilt dörrlås som inte bara låser på en punkt (klassiskt: regel på låsstolpe) utan låser på flera punkter. För den här utrustningen krävs ev. särskilda låsdelsvarianter.
   
Frigångsfunktion Funktion som när nyckeln dras ut gör att profildubbelcylinderns båda cylinderkärnor inte sitter fast rotationssäkert med låsdelen. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Fräs till gropar Det här är en konformad fräs för att fräsa ut gropar.
   
Fyllstycke Fyllstycket är en del av den modulära cylindern. Det används för att definiera profilcylinderns kontur på mittspåret och monteras på modulförbindelsen. Det ska även säkra husförlängningen mot axiell förskjutning.
   
Färg

Krav på design och funktionssäkerhet gör det nödvändigt att belägga de färdiga råämnenas yta. Olika material används vid olika tekniker:

  • Standardfärg för mässing: galvaniskt nickel
  • Specialfärg för mässing: galvaniskt krom, mässingsfärgad (elektropolerad, med anlöpningsskydd), guldglansig, matt guld, antik brons
  • Standardfärg för aluminium: eloxerad F2 (nysilver)

Specialför för aluminium: eloxerad F1 (natur), F3 (guldfärgad), F4 (brons)

   
Förhöjt borrskydd Definierad borrskyddsklass utifrån ABUS Pfaffenhains fabriksstandarder. Förutom borrskyddet av standardtyp används två härdade stålstift i cylinderkärnan och i huset per låssida.
   
Förlängning se Kärnförlängning eller Nyckelförlängning 
   
Förlängningsmodul  Förlängningsmodulen är en komponent i modulens cylinder. Den innehåller hus- och kärnförlängningen och kan levereras i 5 mm-steg.
 
Generalhuvudnyckel En generalhuvudnyckel (GH-nyckel) är nyckeln på högst nivå i ett generalhuvudnyckelsystem. Den stänger alla cylindrar i ett sådant låssystem.
Till skillnad från huvudnyckelsystem finns det här även en eller flera olika gruppnycklar.
   
Generalhuvudnyckelsystem (GH-system) Låssystem vars funktioner utökas med hjälp av en generalhuvudnyckel, huvudgruppnyckel och/eller gruppnyckel jämfört med ett huvudnyckelsystem.
Låscylindrarna i ett generalhuvudnyckelsystem sammanfattas i flera grupper. Varje grupp låses med en gruppnyckel. Det går att sätta ihop två eller fler grupper till en huvudgrupp. Alla låscylindrar i en huvudgrupp ska då öppnas av en huvudgruppnyckel. Vanligen manövrerar generalhuvudnyckeln alla låscylindrar i det här systemet, och i alla dörrar kan en låscylinder med egen låsmekanism och egna nycklar vara monterade.
Det går att kombinera centrallåssystem och huvudnyckel- resp. generalhuvudnyckelsystem. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Grop Även: kalott, sidohål
Gropar är koniskt formade infräsningar, oftast på nyckelns framsida som, förutom inskärningarna i nyckeln, efterfrågas av rörliga spärrar.
   
Gropsystem Låscylindertyp vars tillhörande nyckel först och främst är försedd med gropar.
   
Gruppnyckel En gruppnyckel (GS) är en överordnad nyckel i ett generalhuvudnyckelsystem. Den stänger alla cylindrar i gruppen den är tilldelad.
   
Gängat borrhål Även: låsstolpesborrhål
Det gängade borrhålet sitter i mitten av cylinderhuset under låsdelen. Försedd med den standardiserade nominella gängan M5 används den för att fästa låsstolpsskruven där profilcylindern fästs på låsstolpen.
 
Hackdjup Även: steg, hackvärde
Urskärningarnas djup på ett nyckelax eller nyckelskafts yta.
   
Hackvärde se Hackdjup
   
Halvcylinder Halvcylindern är en låscylinder med endast en låssida. I ABUS Pfaffenhains fabriksstandard är grundlängden hos system med 5 stift 26,5/9,8 mm och 30,5/9,8 mm hos system med 6 stift.
   
Hanteringsprogram för låssystem se Lockbase
   
Havsvattenbeständighet Specialutrustning till profilcylindrar för användning vid påverkan av korroderande ämnen. Huset och cylinderkärnan levereras alltid förkromade. Låsdelen är tillverkad av ett högkvalitativt sintrat material med zink-nickel-beläggning resp. av förkromade mässing. Fjäderbrickan har också en zink-nickel-beläggning. Stiften är gjorda av mässing och nysilver; stålstift för borrskydd av standardtyp ersättas av stålstift med nysilverbeläggning. Låsstolpens skruvar är tillverkade av kromnickelstål eller av gult kromaterat stål. Korrosionståligheten hos den här specialutrustningen har kontrollerats i spritdimma- och klimatförsök enligt DIN 50021-SS 
   
Hisscylinder Halv- eller rundcylinder avsedd för montering i hissar
   
Hus se Cylinderhus
   
Husfjäder se Tryckfjäder
   
Husstift Stift av olika material och med olika form och storlek i cylinderhuset. De spärrar låsnivån när nyckeln är utdragen.
   
Huvudnyckel Huvudnyckeln låser alla olika låscylindrar i ett huvudnyckelsystem.
   
Huvudnyckelsystem (HS-system) Låssystem där en huvudnyckel kan låsa alla låscylindrar i systemet.
Låscylindrarna i ett huvudnyckelsystem tillverkas så att det går att öppna och låsa alla låscylindrar i det systemet med en huvudnyckel. Alla dörrar kan ha låscylindrar med olika låsmekanism och egna nycklar. De här individuella nycklarna passar bara en låscylinder resp. till flera likadana låscylindrar.
   
Hylslås Hylslåset är ett lås till hus- och lägenhetsdörrar där – beroende på konstruktion – olika runda cylindrar kan integreras.
   
Hänglås  Beteckningen på lås med bygel eller bult för att låsa t.ex. dörrar, jalusier, behållare med öglor där det går att fästa bygeln eller bulten. 
   
Hög hållfasthet mot borrning Definierad borrskyddsklass för profilcylindrar utifrån ABUS Pfaffenhains fabriksstandarder. Förutom borrskyddet av standardtyp används två härdade stålstift i cylinderkärnan och i huset per låssida, samt ett 1 mm tjockt nålstift av hårdmetall framme i huset för att skydda husfjädrarna.
   
Hårdmetallbrygga se Borrskyddsbrygga
 
Indikator för snittdjup Kontrollanordning för att fastställa hackdjupet hos en odokumenterad nyckel. Det går inte att mäta det exakta hackdjupet med indikatorn!
   
Inloppskalott se Stöd - och utlyftningsytor
   
Innanför liggande anslag Även: inre anslag
Patentskyddad egenskap hos vissa högkvalitativa låssystem där nyckeln inte längre träffar cylinderkärnans huvud, utan ett anslag som är dolt inne i cylindern. Det särskilda spåret som måste finnas på nyckeln för att aktivera det innanför liggande anslaget är dessutom ett tekniskt kopieringsskydd.
   
Instickslås Med instickslås menar man ett lås som förs in i en förberedd låsficka i en dörr och vanlig monteras med en låscylinder. Kan levereras för trä-, stål- och rörramsdörrar (= rörramslås).
   
Inställningsstycke Kalibreringssten för mät- och kontrollanordningar.
   
ISO Internationale Organization for Standardization, internationell organisation för standardisering med säte i Genève.
 
Kalotter se Grop
   
Kantgrepp se Grop
   
Klipprosett Profilcylinderformad plastbricka som sätts på universalblindcylindrars ändstycken. Finns i tolv färger.
   
Kodstav Kodstaven är ett verktyg för att ställa in de olika hackdjupen i nyckelkopieringsmaskiner.
   
Kompletteringsnyckel En kompletteringsnyckel är en kopia av en nyckel.
   
Konstruktionsstift Även: platta, HS-stift
Spärrdel som tillägg till stiftspärren som gör att profilcylindern kan tilldelas mer än en tillhörande nyckel (ordföljd DIN EN 1303).
Cylindrar med konstruktionsstift används i låssystem för att göra det möjligt att använda överordnade nycklar samt centralcylindrar. De här cylindrarna kan ha flera konstruktionsstift.
   
Konturprofil Patenterad multipelt paracentrisk specialprofil för vertikal nyckelinföring, med hack på ena sidan. Nyckelskaftet har en vinklad profilkontur som ger effektivt motstånd mot dyrkning.
   
Konventionella låssystem Med det menar man vanligen mekaniska låssystem vars nyckelurskärningar är frästa som hack.
   
Koppling Del av en låscylinder som förbinder cylinderkärnan som manövreras av nyckeln med låsdelen. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Kopplingens standardfunktion  Även: Skjutkoppling
Funktion som gör att, när nyckeln är isatt på ena sidan, det inte går att manövrera låset på profildubbelcylinderns motsatta cylindersida. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Kopplingscylinder  Det är runda cylindrar för att koppla elektriska delar med hjälp av en särskild medbringare. 
   
Kopplingsmedbringare  Även: medbringare
Kopplingsmedbringaren är en komponent som monteras på baksidan av särskilda låscylindrar. Kopplingsmedbringaren överför nyckelns låsrörelse till regeln.
   
Kopplingsstång Platt stång av stålplåt på baksidan av särskilda cylindrar som monteras i kombination med anpassade lås. Kopplingsstången överför nyckelns låsrörelse till låsmekaniken.
   
Korrosionsbeständighet Det är den sjätte siffran i det åttasiffriga kodningsschemat i klassificeringen enligt DIN EN 1303. Utifrån temperaturbeständighet klassas profilcylindrar in i fyra klasser: Klass 0, A, B och C
   
Korrosionsskydd se Havsvattenbeständighet
   
Kort cylinder med trekant Kort profilcylinder som är blind på ena sidan och på andra sidan och har en externt liggande trekant 7 mm med måtten 9,8/9,8 mm.
   
Kärna se Cylinderkärna
   
Kärnförlängning Även: cylinderkärnförlängning
För att använda profilcylindrar som är längre än standardlängden förlängs cylinderkärnan med en kärnförlängning som har det nödvändiga måttet.
   
Kärnstift Stift i cylinderkärnan, oftast med huvud format som en stympad kon i olika längder och material. I kombination med urskärningarna i nyckeln och när nyckeln har förts in helt i cylindern skapas låsnivån och det går att vrida kärnan. Kärnstiften kan även ha specialformer, t.ex. faser eller fördjupningar.
 
Lockbase Lockbase är en mjukvara för att ta fram, beräkna och hantera låssystem.
   
Låsarm Låsarmen är en del av låsarmscylindern (t.ex. brevlåda).
   
Låsarmscylinder Även: låsarmslås, brevlådecylinder
Låsarmscylindrar är låscylindrar för att stänga plåtdörrar, t.ex. på brevlådor eller stålskåp. På cylindern finns låsarmen som flyttas till öppet eller stängt läge när nyckel rör sig och direkt låser eller låser upp låset. Vanligen kan nyckeln endast dras ut i låspositionen (tvångslåsning).
   
Låsarmsform Eftersom den har många möjliga användningsområden kan låsarmen (på låsarmscylindern) anpassas med olika längder, storlekar, förskjutningar och utformningar.
   
Låscylinder  Mekanism som vanligen är separerad från det tillhörande låset och manövreras med en nyckel.
   
Låscylinderns funktion  Genom att föra in rätt nyckel i cylinderkärnans nyckelkanal trycks spärrdelarna i låscylinder, stiftspärrar (bestående av kärnstift, husstift och tryckfjädrar) till en nivå och friger sedan en skiljenivå mellan cylinderkärna och cylinderhus. Det gör att cylinderkärnan kan vridas med den införda nyckeln. Via cylinderns låsdel manövreras låsets regel och därigenom låses dörren, fönstret etc. upp. När nyckeln är utdragen trycker tryckfjädrarna stiftspärrarna till cylinderkärnans hålände så att de låser cylinderkärnan och cylinderhuset och det därför inte går att vrida cylinderkärnan och därmed inte heller att manövrera regeln.
   
Låsdel Även: låskam, medbringare
Låsdelen är den del i en cylinder som kopplas ihop med cylinderkärnan när nyckeln vrids och sedan manövrerar regelmekanismen
   
Låsdelsläge Även: låskamsläge
Som standard levereras profildubbelcylindrar så att låsdelen står vriden 32° från kl. 6-läget. Vid monteringen ska man alltid se till att låsdelen är riktad mot dörrens gångjärn. Det vridna läget gör att cylindern bara kan tas bort med rätt nyckel.
Vid profilhalvcylindrar står låsdelen som standar i kl. 6-läge, men kan justeras i steg om 45°
   
Låsmekanism  Låsmekanismen är särskilda nyckelursparningar resp. gropar till en bestämd låscylinder för att det ska gå att låsa den.
   
Låsschema I låsschemat finns ett låssystems alla positioner, i huvudsak: rumsnamn, nyckelnummer, systemtypens beteckning, låscylinderlängder, låscylinderfärger, funktionsschema för nycklar/cylindrar, antal låscylindrar och nycklar 
   
Låsstolpe  Låsstolpen är den delen av instickslåset man ser när man öppnar dörren. På låsstolpen ser man regel, spärrhake och låsstolpens skruv. 
   
Låsstolpens skruv  Fästanordning med vilken det går att fästa en profilcylinder i ett låshus. (Ordalydelse DIN 18252) 
   
Låssystem  Ett låssystem är en kombination av olika låscylindrar som har ett visst förhållande till varandra. Beroende på systemtyp går det att sammanföra låsfunktionerna och tilldela dem exakt. Det finns olika typer av låssystem: centrallåssystem, huvudnyckelsystem och generalhuvudnyckelsystem 
   
Låssäkerhet Vid bedömningen av låssäkerheten kontrolleras och klassificeras en representativ låscylinder av sin typ utifrån sex olika punkter, bl.a. minsta antalet rörliga spärrdelar, minsta antalet effektiva skillnader och dyrkningsskydd. Indelning i klass 1 till 6 är den sjunde siffran i det åttasiffriga kodningsschemat i klassificeringen enligt EN 1303. 
   
Låstunga Låstungan är en skruvcylinders medbringare. Låstungorna finns i olika varianter.
 
Mekatronisk låscylinder (MC) Enhet med ett integrerat eller separat elektroniskt system som efter verifiering av en användares behörighet ska användas tillsammans med ett lås för att manövrera det låset och som kan bytas ut med hjälp av en mekanisk låscylinder enligt EN1303 utan att dörrbeslagen byts ut.
   
Modulcylinder  Modulcylindern är en profilcylinder för att ta fram individuella cylinderlängder genom att kombinera dem, de används på byggarbetsplatser eller vid expressinstallation.
   
Modulförbindelse Modulförbindelsen är en komponent i profilcylindrar som är modulärt uppbyggda och är tillverkade av en mycket hållfast berylliumbronslegering. Den kan levereras i olika längder, beroende på profilcylinderns längd. Modulförbindelsen är till för att förbinda de båda cylinderhalvorna.
   
Monteringskrok till utfyllnadsdorn Hjälpmedel för arbete med utfyllnadsdornet. Med monteringskroken trycks stift och fjädrar först in i utfyllnadsdornet och sedan från utfyllnadsdornet in i huset. 
   
Monteringsspänne  Monteringsspännet är ett specialverktyg för att hålla ner husets stift när profilcylindrar monteras. Monteringsspännena kan tillverkas helt av vajer eller av vajer/plåt. Det finns monteringsspännen till profilcylindrar, låsarmscylindrar och diverse typer av rundcylindrar. 
   
Multifunktionsnyckel En multifunktionsnyckel är ett mätinstrument med tilläggsfunktioner med vilka man både kan bestämma cylinderlängden och även manövrera låset utan monterad cylinder. 
   
Mätare för gropdjup Mätaren för gropdjup är ett instrument för att mäta nyckelns gropdjup.
   
Mätare för snittdjup Mätaren för snittdjup är en enhet för att mäta nyckelns exakta hackdjup. Mätaren kalibreras med hjälp av inställningsstycken. Utifrån jämförelsevärden på den medföljande tabellen går det snabbt att kontrollera om hacken har gjorts inom de tillåtna toleransgränserna. Det går dock inte att mäta hacket komplett eftersom det inte går att fastställa måttet till nyckelanslaget.
   
Möbelcylinder En möbelcylinder är en rundcylinder för särskilda regel- och spanjolettlås som används i kontorsmöbler och skåp.
 
Nyckel  Separat anordning anpassad till låscylindern som manövrerar låscylindern mekaniskt. (Ordalydelse DIN EN 1303)
   
Nyckelbricka En nyckelbricka är en plastskylt med ett textfält som fästs i nyckeln med hjälp av en ring.
   
Nyckelbrytare  En nyckelbrytare är en specialcylinder som har en eller flera brytare med lödade anslutningar på baksidan. Antalet nyckelutdragslägen motsvarar vanligen antalet brytarlägen
   
Nyckeldepå  Anordning för att underlätta organiseringen inom låssystem, t.ex. för att förebygga nyckelförlut i låssystemet. En bestämd nyckel låser då en mekanism och gör det möjligt att ta ut en andra nyckel, men kan själv tas ut igen först när den andra nyckeln återlämnas via mekanismen. Mekanismen kan t.ex. bestå av två låsarmscylindrar som är sammankopplade och roterar i motsatt riktning. 
   
Nyckelfäste se Back
   
Nyckelförlängning  Nyckelförlängningen är en komponent för att överbrygga avståndet mellan nyckelspetsen och kopplingen hos förlängda profilcylindrar. 
   
Nyckelgrepp Även: nyckelhuvud
Nyckelgreppet är den del av nyckeln som man har i handen när man låser.
   
Nyckelhack se Steg
   
Nyckelhål se Grop
   
Nyckelhållfasthet Angivelse av nyckelns minsta belastningsbarhet enligt DIN EN 1303. Nyckeln förs in i cylinderkärnan och belastas under 5 s med ett vridmoment på 2,5 Nm +/- 0,1 Nm när låsdelen är fastspärrad. Sedan måste nyckeln belasta cylindern med ett maximalt vridmoment på 1,5 Nm.
   
Nyckelkanal Nyckelkanalen är öppningen i cylinderkärnan där det går att föra in nyckeln.
Nyckelkanalen har ett profilerat tvärsnitt för att styra nyckeln rätt. Isättning av felaktiga nycklar förhindras eftersom profilerna är olika.
   
Nyckelknapp En nyckelknapp är en specialcylinder som har en eller flera sensorer med lödade anslutningar och oftast bara har ett utdragsläge. Så länge nyckeln i cylindern vrids mot anslaget förblir knappen manövrerad. 
   
Nyckelmärkning En nyckelmärkning är en plastring som sätts på nycklarna för att göra det lättare att skilja dem åt. De finns i olika former och färger och underlättar hanteringen.
   
Nyckelprofil Även: Nyckeltvärsnitt
Tvärsnittsformen på nyckelskaftet som förs in i cylinderkärnans nyckelkanal. Nyckelprofilserier i låssystem gör att det går att föra in olika nyckelprofiler i en profilcylinders nyckelkanal samt att föra in en nyckelprofil i olika profilcylindrars nyckelkanaler. (Ordalydelse DIN EN 1303)
   
Nyckelråämne  Nyckelråämnen är nycklar som redan har en nyckelprofil, men inte några nyckelursparningar 
   
Nyckelskaft  Nyckelskaftet är den del av nyckeln där profilen och nyckelursparningarna finns 
   
Nyckelspets  Nyckelspetsen är änden av nyckelskaftet. Vanligen manövreras kopplingen med nyckelspetsen. Ytterligare märkningar rörande tekniskt kopieringsskydd, t.ex. inre anslagsspår kan sättas på nyckelspetsen.
   
Nyckeltvärsnitt se Nyckelprofil
   
Nyckeluppsättning för inställning Även: masternyckeluppsättning
Nycklar vars hack är gjorda med ett värde. Nycklar med alla hackvärden sätts samman till en uppsättning. De används för att skära till nycklar utifrån kod.
   
Nyckelurskärning se Steg
   
Nyckelvalv Nyckelvalvet är ett låsbart litet valv som är fastmurat och förankrat i murverket. I nyckelvalvet förvaras objektnycklar, t.ex. för övervakningsföretag eller brandkår. 
   
Nyckelöppning Även: kulsänkning, spårsänkning
Det kallas den trattformade fräsningen på cylinderkärnans huvud för att det lättare ska gå att föra in nyckeln i cylinderkärnan
   
Nysilvernyckel Nyckel av en särskild nysilverlegering (62 % koppar, 24 % zink, 13 % nickel och 1 % bly) som i första hand har utvecklats för låscylindertillverkare. 
   
Nöd- och farofunktion  se Farofunktion 
 
Oliv  Oliv är det tyska fackbegreppet för fönstervred. Även det knoppformade handtagsgreppet på skåp eller kontorsmöbler kallas oliv.
   
Oval cylinder Ovala cylindrar är cylindrar med en oval ytterkontur. 
   
Ovalt cylinderregellås Det här är en endelad låscylinder med integrerad rund regel (olika längder) som manövreras med en kuggväxel. Ovala cylindrar kräver inget separat låshus. De finns som dubbel- eller halvcylindrar.
 
Panikfunktion se Frigångsfunktion
   
Pansarregel/pansarregellås  Pansarregellåset är ett dubbelreglat lås som sträcker sig över hela dörrbredden på insidan. Den stänger i låshusen som är förankrade till vänster och höger i murverket.
Det är ett effektivt dörrskydd. Både dörrens öppnings- och gångjärnssida skyddas mycket effektivt. Pansarreglar är mycket avskräckande.
   
Paracentrisk profil  Det kallar man nyckelprofiler vars längsprofil vidrör eller överskrider nyckelns mittaxel minst två gånger.
   
Partnernyckel Ett partnernyckelsystem är specialutrustning till specialcylindrar
där läget som låsarmen måste vara i för att låset ska öppnas endast kan nås när nycklar från två nyckelsatser används, vilket inte är möjligt om bara en nyckeltyp används (t.ex. kund + banktjänsteman).
   
Passiv spärr Passiv spärr kallas även ofjädrad spärr.
Passiva spärrar används först och främst för att, liksom med profilvariationselementen, höja antalet effektiva skillnader
   
Patentskydd Patentskyddet skyddar patentinnehavarens rätt till kommersiell användning av sin uppfinning vilket förhindrar exploatering av tredje part under patenttiden. Patenttiden är 20 år med början på registreringsdagen. 
   
Pinjong se Låsdel/låskam
   
Platt profil Den platta profilen betecknar flera paracentriska specialprofiler för vertikal nyckelstyrning, med hack på ena sidan och valbart med gropar. Platta profiler används i standardsystemet.
   
Profil – dubbelcylinder  se Dubbelcylinder 
 
Regel Med regel menar man låsets låselement med vilken dörren låses. 
   
Regellås se Ovalt cylinderregellås 
   
Regnskyddsrosett Regnskyddsrosetten är ett skydd för profilcylindern för att skydda stiftspärren mot fukt och damm. Täckkåpans form liknar ett klapplock
   
Rosett  Rosetter används för att överbrygga måttskillnader och dölja hålet i dörren när en cylinder har monterats. De finns för låsarms-, möbel-, tryckcylindrar och runda cylindrar. 
   
Rund cylinder Med rund cylinder menar man cylindrar med en rund ytterkontur. De kan användas i kombination med anpassade instickslås eller extra lås antingen enskilt eller i par (inner- och yttercylinder). 
   
Rund cylinder med yttergänga Se Skruvcylinder eller Låsarmscylinder
   
Rörliga spärrar Del av en låscylinder som först måste föras till en angiven position av en lämplig nyckel före det går att förflytta nyckeln eller låscylinderkärnan. (Ordalydelse DIN EN 1303)
 
Sabotageskydd Skydd mot icke förstörande öppningsmetoder av en låscylinder. Sabotageskyddet kan påverkas av olika saker, t.ex. profilkontur, låsstiftets form, antal spärrar samt specialelement.
   
Schablonnyckel Särskild nyckel för att kalibrera mätinstrument. OBS: ska inte förväxlas med inställningsnycklar!
   
Schweizisk profilcylinder Även: rund cylinder med schweizisk profil, förskjuten profilcylinder Ø22 
Schweiziska profilcylindrar har en profilform som avviker från DIN 18252 och är förskjutna vid stiftspärrarna. I den delen är cylinderns tvärsnitt runt. De används som dubbel-, halv- eller dörrvredscylinder i motsvarande instickslås
   
Separat växellåsning Den separata växellåsningen används där bestämda nyckelsatser endast ger begränsad låsfunktion. Det gör med hjälp av två olika nyckelsatser. Nyckelsats nr. 2 kan endast stickas in en begränsad bit i profilcylindern för att manövrera spärrhaken. Den här nyckeln kan inte förflytta regeln, alltså varken öppna eller stänga den. Nyckelsats nr. 1 kan däremot genomföra hela stängningen, alltså både bytet och förflyta regeln fullständigt 
   
Sidokärnstift Stiftspärrarnas kärnstift i den andra spärrnivån i K-system. I motsats till konventionella kärnstift förflyttas sidokärnstiften inte direkt genom nyckelursparningarna, utan indirekt via kulor 
   
Skandinaviencylinder  Skandinaviencylindern är en cylinder med ovalt tvärsnitt. Den används primärt i de skandinaviska länderna i kombination med de anpassade instickslåsen. Finns för ytter-, inner- och innerdörrvredscylinder.
   
Skjutkoppling se Kopplingens standardfunktion
   
Skruvcylinder En skruvcylinder är en halvcylinder med utanpå liggande gänga som skruvas in i ett särskilt lås.
   
Skuni-nyckelmärkning  Skuni-nyckelmärkningen är en universalnyckelmärkning. Den svarta plastkanten med metallförstärkning svetsas fast på nyckeln på fabrik och kan levereras med eller utan transponder 
   
Skyddsbeslag Ett skyddsbeslag enligt DIN 18257 skyddar mot våldsamma angrepp på låscylindern.
   
Slirkoppling  Slirkopplingen gör det möjligt att låsa upp låset även om dörrvredet hålls fast. Slirkopplingen i dörrvredet utlöser om vridmomentet på 1,5 Nm överskrids och garanterar därigenom att nyckeln fungerar som den ska 
   
Slitageminskning  Genom att använda högkvalitativa komponenter och beläggningar till låscylindrarna höjs livlängden enligt DIN 18252 med 100 %.
   
Snittmodell  En snittmodell är en schabloncylinder som med hjälp av urfräsningar gör att det går att se de enskilda delarna inne i cylindrarna och hur de fungerar. 
   
Spanjolettlås Möbellås som stänger möbeldörren på minst två punkter med hjälp av vridbara kolvar. Ett spanjolettlås består av låshus, vridkolv och hakregel (griphake). Hakreglarna är placerade på vridkolvens övre och nedre ände. De griper tag bakom låsbulten. De är fastskruvade i möbelns topp- och bottenplatta.
   
Specialutrustning  Specialutrustning är särskild utrustning till låscylindern som avviker från standardleveransen, t.ex. nöd och farofunktion. Specialutrustning kan fås mot pristillägg 
   
Spiralspännstift Stift för att fästa dörrvredet på dörrvredsaxeln i profildörrvredscylindrar.
   
Spännstift  se Spiralspännstift 
   
Spärr  Del som först måste föras till en angiven position av den tillhörande nyckeln före det går att vrida nyckeln för att manövrera låset. (Ordalydelse DIN EN 1303)
   
Spärrhake Spärrhaken är en del av instickslåset som under stängningen dras tillbaka från låsstolpen och gör det möjligt att låsa dörren.
   
Spärribba  Förhöjt profilelement i nyckelprofilen som ska matcha spärrkulan 
   
Spärrkula Säkerhetselement i form av en stålkula i cylinderkärnan som matchar en spärribba i nyckeln. Om den ribban saknas, t.ex. p.g.a. bristfälliga nyckelkopior förskjuter det fjäderbelastade husstiftet spärrkulan vid rotationer på 135 grader och husstiftet aktiveras permanent. 
   
Spärrnivå  Nivå där det finns flera spärrar av samma konstruktionstyp i längsriktningen. Beroende på konstruktion kan det finnas flera spärrnivåer per låssystem.
   
Standardborrskydd  Definierad borrskyddsklass utifrån ABUS Pfaffenhains fabriksstandarder. Kärn- och husstiftet i den första och tredje stiftspärren tillverkas av härdat, belagt specialstål. Lägsta borrskyddsklass hos alla cylindrar som lämnar fabriken färdigmonterade. 
   
Standardlängd Cylinderns standardlängd beskriver den minimala längden från mitten av låsstolpsskruvens borrhål till den vänstra resp. högra husframsidan vilket beror på systemet. I ABUS Pfaffenhains fabriksstandard skiljer man mellan produkter med 5 resp. 6 stift. Standardlängden hos ett system med 5 stift är 26,5 mm/26,5 mm och ett system med 6 stift är 30,5 mm/30,5 mm.
   
Stationsplatta  En stationsplatta är en metallplatta med kunddata inpräglad (adress och kundnummer) för ett enhetligt legitimationssystem. Plattan används för att överföra den särskilda informationen till beställningsdokument med hjälp av en imprinter (tryckanordning).
   
Steg  Även: nyckelhack, hack, urskärningar
Urskärningar i ytan på nyckelax eller nyckelskaft som motsvarar de rörliga spärrarna. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Stegsprång  Den minsta nominella skillnaden mellan olika nyckelurskärningar. 
   
Stiftfjäder  Del av stiftspärren 
   
Stiftspärrar  Spärrar som består av kärnstift, husstift och stiftfjädrar och är avsedda att endast låta cylinderkärnan vridas i cylinderhuset när den tillhörande nyckeln är införd i nyckelkanalen ända fram till anslaget.
Vanligen är stiftspärrar placerade i en eller flera rader. (Ordalydelse DIN 18252)
   
Stoppbricka se Fjäderbricka
   
Stoppbult se Stoppstift
   
Stoppstift Även: stoppbult
Stoppstiftet fixerar cylinderkärnan i hänglåsets, låsarmscylinderns eller rundcylinderns hus och begränsar stängningsvägen.
   
Stöd- och utlyftningsytor Även: inloppsgrop, inloppskalott
Stöd - och utlyftningsytorna på nyckeln optimerar alla stiftspärrars lyftrörelser i cylindern och förbättrar låskomforten.
   
System med en andra nyckel Om säkerheten ska bibehållas efter att en nyckel har kommit bort utan att cylindern byts ut, t.ex. i bostäder o.s.v.
Cylindrarna levereras med två olika nyckeluppsättningar.
När cylindern har levererats används endast nycklarna i den 1:a uppsättningen. Nycklarna i den 2:a uppsättningen måste förvaras på ett säkert ställe och får inte sammanblandas med den 1:a uppsättningen. Om nycklar i den 1:a uppsättningen kommer bort måste låspermutationen ändras. Det görs genom att cylindern låses med en nyckel från den 2:a uppsättningen. När det görs måste man rotera cylindern 360°. Från och med nu går det inte längre att använda nycklar från den första uppsättningen för att låsa cylindern. Om den bortkomna nyckeln kunde låsa flera cylindrar ska alla de, förutsatt att det har ett system med en andra nyckel, även låsas med nyckeln från den 2:a uppsättningen
   
System med vändbara nycklar  Låssystem vars nycklar har en axiellt symmetrisk nyckelprofil och axiellt symmetriska nyckelurskärningar så att de även kan föras in vriden 180 grader. 
   
Säkerhetskort  Till varje låssystem eller blockeringsmekanism levereras ett säkerhetskort i visitkortsstorlek. Den här legitimationen gör att ägaren har rätt att göra kompletterande beställningar till låssystemet
 
Teknisk huvudnyckel Den tekniska huvudnyckeln gör att externa servicetjänster får tillträde till motsvarande tekniska utrymmen (värmekällare, soprum o.s.v.). Det går inte att komma åt andra rum eller lägenheter inne i byggnaden
   
Tillhållarlås Med tillhållarlås menar man det klassiska dörrlåset till rum. Det används med hjälp av en enkel nyckel med nyckelax.
   
Tolk för mätning av kärnstiftlängder Tolken är ett hjälpmedel för att ta reda på hur långa kärnstiften är. Den visar dock inte bara längdmåttet utan även kärnstiftets typbeteckning. 
   
Transponder  Trådlös kommunikationsanordning som tar emot inkommande signaler och automatisk besvarar resp. vidarebefordrar dem. Begreppet transponder är sammansatt av orden "transmitter" och "responder". Transpondrar kan vara passiva eller aktiva. I låssystem används vanligen passiva transpondrar. Med passiva transpondrar menar man system som uteslutande får energin som krävs för att kommunicera och bearbeta interna processer från skriv-/läsenhetens fält. Passiva transpondrar arbetar alltså utan egen energiförsörjning
   
Tryckcylinder Här menar man en specialcylinder som har en låsinsats med spärrbult på baksidan och som kan utföra en definierade axiell rörelse. Spärrbulten på baksidan låser t.ex. skjutdörrar.  
   
Tryckfjäder Även: stiftfjäder, husfjäder
Del av stiftspärren. Trycker stiftparet kärnstift – husstift till en position som definieras av nyckeln resp. in helt i cylinderkärnan.
   
Tryckstift Ett tryckstift fungerar som kopplingselement för överföring av vridmomentet mellan cylinderkärnan och låsdelen och aktiveras när nyckeln sticks in. Tryckstiften används vid dörrvredscylindrar och cylindrar med nöd- och farofunktion resp. frigångsfunktion.
   
Tryckstycke Tryckstycket är en del av halvcylindern med låsdel med 8 möjliga positioner. Används för att ställa in låsdelens position.
   
Tvärregel  se Pansarregel
   
Tvångslåsning Det går endast att dra ut nyckeln när låscylindern (tryckcylinder, låsarmscylinder, hänglås) är i låst läge. Hänglås kan antingen levereras med eller utan tvångslåsning.
 
Universalblindcylinder  För att stänga dörrgenomföringar som inte är avsedda att låsas. Med färgade klipprosetter för enhetlig design inom låssystemet. Slidmekanismen gör att profilcylinderlängden kan variera. 
   
Uppborrningskydd Även: borrskydd
I cylinderkärnan och/eller huset finns ytterligare delar av härdat specialstål eller hårdmetall för att göra det svårare att borra upp cylindern.
De här delarna kan monteras fast eller användas i form av kärn- och husstift.
   
Upplåsningssäkerhet Upplåsningssäkerheten är hur svårt det är att utan våld övervinna en låscylinders låsorgan utan att förstöra det, med hjälp av hjälpmedel men utan kunskap om den tillhörande nyckeln.
   
Upplåsningsteknik Upplåsningsteknik betecknar metoder för att manipulera lås så att de kan öppnas utan den tillhörande nyckeln. Då finns det förstörande och icke förstörande metoder:
förstörande metoder: t.ex. att dra ut kärnan eller borra upp låset
icke förstörande metoder: t.ex. att dyrka upp det
   
Utdragsläge Det kallas cylinderkärnas position när det går att dra ut nyckeln. Hos specialcylindrar finns det flera utdragslägen, men det innebär ev. att låssystemet begränsas.
   
Utfyllnadsdorn Utfyllnadsdornet är ett specialverktyg av stål eller mässing för att fylla cylinderhuset med husstift och tryckfjädrar.
 
Vajermonteringsspänne se Monteringsspänne
   
Valvrör Valvröret är en del av nyckelvalvet som sitter fast i murverket. Det kan vara 120 mm eller 160 mm långt.
   
Varumärkesskydd  Varumärkesskyddet är ett civil- och straffrättsligt skydd av registrerade varumärken. Skyddet varar tio år och kan förlängas ytterligare tio år. 
   
Vridhållfasthet  Med vridhållfasthet menar man en cylinders motstånd när ett verktyg med motsvarande form försöker vrida cylinderkärnan med ett definierat vridmoment. Cylindern måste stå emot det. Test enligt EN 1303. 
   
Vändbar profil  Profilserie vars nycklar har en axiellt symmetrisk nyckelprofil så att nyckeln även kan föras in vriden 180 grader. 
 
WC-cylinder  WC-cylinder kallas även dörrvredscylinder med upptaget-indikering och är utrustad med 90° begränsning av svängningsvägen. På cylinderns insida finns ett dörrvred och på utsidan ett rödmarkerat spår. Beroende på spårets läge (lodrätt eller vågrätt) går det att se om dörren är låst från insidan eller inte. 
 
Ägd profil Ägda profiler är profiler som omfattas av särskilda avtalsvillkor mellan tillverkare och återförsäljare. Ägda profiler reserveras med ett områdsskydd. Det innebär att man inom ett definierat område (oftast 50 km) blir garanterad av tillverkaren att inga andra återförsäljare säljer den här profilen. Med de här profilerna kan återförsäljaren själv ställa in stiften i cylindrar, fräsa nyckelhack och färdigställa låssystem. Ägda profiler har dock även begränsningar.