Säkerhetslexikon: Larm

  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

   
Aktivera/avaktivera "Aktivera" larmpanelen – den avger ett larm om inbrottsdetektorn (t.ex. dörröppning) utlöser; "avaktivera" larmpanelen – den avger inget larm om en inbrottsdetektor utlöser. Farodetektorer programmeras på annat sätt: om de t.ex. identifierar rök ska de ge larm även om panelen är avaktiverad.  
     
Aktiveringskomponenter Enheter med vilka det går att aktivera/avaktivera larmpaneler (t.ex. fjärrkontroll, nyckelbrytare, manövermodul).  
     
Aktivt inbrottsskydd Larmgivning redan vid inbrottsförsök. Det möjliggörs med hjälp av larmkomponenter som inte bara kombinerar modern trådlös teknik med effektiva mekaniska inbrottsskydd (mekatroniska detektorer) utan samtidigt övervakar om en dörr eller ett fönster bryts upp med hjälp av innovativa magnetfältsensorer.  
     
Användare Larmanläggningens olika användare (t.ex. ägare, hyresgäst) kan tilldelas separata behörigheter och användarkoder.  
     
Användarstyrning Elektronisk hjälp för att använda larmpanelen.  
     
AWAG (telefonuppringare) Automatisk uppringnings- och röstenhet: larmgivare för överföring av röstmeddelanden.  
     
AWUG (telefonuppringare)  Automatisk uppringnings- och överföringsenhet: larmgivare för överföring av digitala protokoll (för larmcentraler).  
     
Bidirektional
2-vägs trådlös (2WAY)      
Unidirektional: aktiverande komponenter (t.ex. fjärrkontroll) och manövermoduler skickar endast kommandon till larmpanelen. Bidirektional: de här komponenterna kan dessutom ta emot svar från larmpanelen och utvärdera dessa (t.ex. via LED-indikering etc.).  
     
Chipnyckel Elektronisk "nyckel" för snabb åtkomst till byggnad utan att ange kod.  
     
Delområde Ett larmsystem kan delas in i delområden där alla fungerar som ett eget larmsystem.
Varje delområde (t.ex. lägenhet, verkstad) kan manövreras och programmeras separat och innehålla valfritt antal zoner/detektorer.
 
     
Display Visningsfält på larmpanelen för att manövrera och programmera den.  
     
Double end of line (DEOL) Kabeldragningsvariant till kabellarmanläggningar; även kabelanslutna zoner i Secvest/Privest dras så.  
     
Duplex-antennteknik Kombination av två antenner för att utesluta radiohål. Då identifierar en brytare (Power Analyzing Switch) vilken av de båda antennerna som har bättre mottagning. Duplexantenner underlättar installationen.  
     
Enskild identifiering av detektorer Exakt bestämning av vilken detektor som har utlöst (se även Trådlös larmzon).  
     
Extern larmgivning
(larmtyp)
Alarm där alla signalgivare reagerar (inne + ute). Dessutom skickas händelsen till en larmcentral.  
     
Fjärråtkomst/fjärrunderhåll Underhåll/programmering av larmpanelen hemifrån via dator.  
     
Glaskrossdetektor De här detektorerna reagerar på glas som krossas. Man skiljer mellan passiva, aktiva och akustiska glaskrossdetektorer.  
     
Inbrottslarm,
larmanläggning
Larmanläggning som identifierar inbrott och utlöser larm (vardagligt "larm").  
     
Inomhussiren Signalgivare för användning inomhus, vanligen rent akustisk signalgivare (förutom utomhussirenerna)  
     
Inomhussäkring Här skyddas objektets insida, framför allt de områden som inbrytare med största sannolikhet måste ta sig genom; vanligen används rörelsedetektorer och fotoceller.  
     
Installation Montering av panel och komponenter inkl. idrifttagning.  
     
Intern larmgivning            Larmet avges endast inne i byggnaden, sirenerna utomhus förblir tysta.  
     
Intuitiv manövrering Enkel manövrering av en enhet i en meny som följer användarens förväntningar/tankebana.  
     
Kabelansluten detektor, 
trådbunden detektor
Larm- och farodetektorer som är anslutna till larmpanelen med kabel.  
     
Kabelansluten larmanläggning Larmanläggning vars detektorer är anslutna med panelen med hjälp av kablar (användbar i nya resp. stora byggnader).  
     
Kabeldragen zon, 
tråddragen larmzon
Larmzon som övervakas av en eller flera kabelanslutna detektorer (vanligen via seriekoppling).  
     
Kodning av trådlösa signaler Ger säker, manipuleringssäker överföring av signalerna mellan larmpanelen och dess komponenter.  
     
Kombisignalgivare Kombinerar signalgivare, t.ex. siren (akustisk signal) + blixtljus (optisk signal).  
     
Kommunikationsutökningar
(Secvest)         
För tysta larm: för att skicka röst-/textmeddelanden resp. digitala protokoll PSTN, ISDN (ISDN-modul), mobiltrafik (GSM-modul) och via IP-nätverk (Ethernet-modul).  
     
Komponenter se Systemkomponenter  
     
Larmanläggning Vanligt begrepp för inbrottslarm resp. larmsystem. Larmsystem som förutom inbrott även registrerar ytterligare faror/nödfall och avger larm.  
     
Larmdetektor Enhet som vid en särskild händelse (t.ex. rörelse, glasbrott, vibration) skickar ett meddelande till larmpanelen.  
     
Larmgivare Enhet som indikerar ett larmmeddelande akustiskt (siren) eller optiskt (blixtljus). Även uppringare är larmgivare.  
     
Larmpanel, panel Kopplingscentral för hela larmanläggningen som bearbetar all information, vidareleder den och reagerar.  
     
Larmtyp Följande larmtyper kan avges från en larmanläggning: internet larm, lokalt larm, externt larm, tyst larm.  
     
Larmzon Varje zon övervakas av en detektor (trådlös) resp. en detektorgrupp (kabel) och kan programmeras separat.  
     
Lokal larmgivning 
(larmtyp)
Vid de här larmen ljuder signalgivare inom- och utomhus (i Tyskland måste de akustiska larmen (siren) utomhus tystna efter 3 minuter, de optiska larmen (blixt) kan vara aktiva under obestämd tid).  
     
Medicinskt nödfall Medicinskt nödfall för personer där hjälp tillkallas med hjälp av larmgivning.  
     
Mekatronik Säkerhetsdelar i ABUS trådlösa larmsystem som kombinerar robust mekanisk säkerhet med modern, trådlös larmteknik.  
     
Modul (Secvest) se Trådlös informationsmodul, Trådlös indikeringsmodul, Trådlös universalmodul.  
     
Perimeterövervakning Oavbruten, storskalig övervakning av utomhusområdets periferi eller närområde, t.ex. med hjälp av fotoceller och rörelsedetektorer i marken och/eller övervakningskameror med intelligent rörelsedetektering.  
     
Produktutbildning Utbildning för en bestämd produkt med know-how för att svara på alla slutkundens detaljerade frågor.  
     
Programmering Detaljinställning av larmpanelen utifrån användarens behov och önskemål (t.ex. fastställa zoner/delområden).  
     
Reläutgångar Kopplingsutgångar för externa förbrukare (ljusstyrning, elektriska jalusier, andra signalgivare etc.)  
     
Rökdetektor med larm
(branddetektor)
Optiska rökdetektorer med larm räddar liv eftersom de reagerar på rökpartiklarna i luften (vanligen giftiga gaser). Värmedetektorer/värmedifferensdetektorer reagerar på en maximaltemperatur (t.ex. 65°) eller snabb temperaturökning.  
     
Rörelsedetektor Detektor som identifierar personer utifrån rörlig värme (PIR), ultraljud (US) eller mikrovågor/"radar" (MW).  
     
Rörelsedetektor, husdjursimmun Rörelsedetektor som ignorerar djur upp till en bestämd maximalvikt (t.ex. 30 kg) (annars kan det uppstå fellarm p.g.a. hund).  
     
Sabotage, saboteringsskydd, tamper För att det inte ska gå att manipulera larmpanelen och komponenterna i avaktiverat läge övervakas alla komponenter betr. sabotage. Att öppna en detektor eller koppla från en kabel leder ALLTID till ett larm. Komponenterna skyddas vanligen med takkontakt (larm när detektorn öppnas) och väggkontakt.  
     
Security-frekvensband 
(433 MHz, 868 MHz)
De här frekvensområdena har frigetts av den tyska myndigheten för telekommunikation och post (RegTP) – på de här frekvenserna är det så gott som uteslutet att radiosignaler från trådlösa hörlurar, mobiltelefoner, garageportsöppnare etc. stör.  
     
Seismisk sensor se Vibrationsdetektor  
     
Signalgivare  Larmgivare avger larm vid motsvarande kommando från panelen (siren, blixtljus etc.).  
     
Skyddat utomhusområde Område utanför byggnader som är skyddat mot kraftigt regn (t.ex. övertäckt entréområde, terrass etc.)  
     
Status Larmpanelens tillstånd: aktiverad ("aktiv"), avaktiverad ("inte aktiv").  
     
Statusfråga  Fråga till larmpanelen om systemstatusen (t.ex. med ett knapptryck på den trådlösa fjärrkontrollen).  
     
Statusljus  Statusvisning med ljus som visar om panelen är aktiverad/avaktiverad.  
     
Statussvar Svar från larmpanelen till en modul (aktiverad komponent, informationsmodul etc.) om dess aktuella status.  
     
Säkring utåt Här övervakas alla objektets åtkomstställen. Det är husdörrar, terrassdörrar, källardörrar, luckor och fönster. Här används vanligen öppningsdetektorer, glaskrossdetektorer och trådlösa fönstersäkringar – det går alltid att uppehålla sig i byggnaden när larmsystemet är aktiverat.  
     
Tamper  se Sabotage  
     
Tekniska skador Till exempel vattenskador, glasläckage etc. (skydd endast med speciella farodetektorer)  
     
Telefonuppringare Enhet med vilken larmmeddelanden skickas till en panel i telefonledningen (se AWAG, AWUG). Telefonuppringare kan redan finnas integrerade i larmpanelen eller monteras som extrakomponent.  
     
Trådlös detektor Larm- och farodetektorer som är radioanslutna (trådlöst) med larmpanelen.  
     
Trådlös fjärrkontroll För bekväm, platsoberoende aktivering/avaktivering av panel, statusförfrågan, nödfallslarm etc.  
     
Trådlös fönstersäkring 
FTS 96E
Kombination av mekanisk fönstersäkring FTS 96 och en elektronisk larmdetektor (i kombination med Secvest).  
     
Trådlös indikeringsmodul 
(Secvest, FTS 96 E)
Visar vilken öppningsdetektor (dörr, fönster etc.) som är öppen eller stängd och meddelar vid öppna fönster; även vid stand-alone-drift (FTS-96 E utan larmanläggning).  
     
Trådlös informationsmodul 
(Secvest)
För montering i entréer eller andra rum. Informerar om de viktigaste händelserna och tillstånden i larmpanelen med hjälp av LED-indikeringar och signaltoner.  
     
Trådlös larmanläggning Larmanläggning vars detektorer är radioanslutna (trådlöst) med panelen (snabb, enkel installation, hög flexibilitet).  
     
Trådlös larmzon, trådlös zon Zon i den trådlösa larmpanelen via vilken alla enskilda trådlösa detektorer identifieras och övervakas.  
     
Trådlös manöverdel För bekväm aktivering/avaktivering av panelen, t.ex. i ett andra rum (vid entréområde etc.); dessutom går det att kontrollera statusen på Secvests bidirektionella, trådlösa manöverdel.  
     
Trådlös nyckelbrytare För bekväm aktivering/avaktivering av panelen utan att ange kod (med nyckel).  
     
Trådlös räckvidd Det maximala avståndet mellan larmpanel och trådlös detektor, varierar beroende på byggnadens konstruktion.  
     
Trådlös universalmodul 
(Secvest)
Erbjuder 3 tilläggsfunktioner i kombination med Secvest. Repeater-funktion: fördubbling av den trådlösa räckvidden. Trådlös utgångsmodul: styrning av utgångar (för lampor, jalusier etc.). Sändar-/mottagarmodul: utgångar och anslutning av kabelkopplade detektorer möjlig. Kan användas som "sirenmodul": "trådlös mottagningsmodul", "sirensändare/mottagarmodul" endast vid kabelkopplade larm.  
     
Tyst larmgivning 
(larmtyp)
Vid det här larmet hörs ingen signalgivare (inom- och utomhus är allt tyst); en larmcentral informeras obemärkt (inbrottstjuvar ska inte skrämmas iväg, utan tas på bar gärning; överfallsbrottslingar ska inte provoceras etc.).  
   
Utomhussiren Signalgivare för utomhus, vanligen en kombinerad signalgivare (siren + blixtljus).  
   
Vattendetektor  För detektering av vattenskador/översvämning; består av en basenhet och en vattensensor (montera sensorn på det stället som först skulle bli översvämmat vid vattenskada).  
     
Vibrationsdetektor Den här detektorn registrerar vibrationer som uppstår vid inbrottsförsök.  
   
Zon  Annat begrepp för linje. Beskriver en sluten strömkrets där larm- resp. sabotagekontakter är anslutna och som är förbunden med inbrottslarmpanelen.  
   
Öppningsdetektor Detektorn identifierar när ett fönster, en dörr, en jalusi, en garageport etc. öppnas.